Кога и как банката може да промени лихвата по кредита

Кога банките имат правото и могат да вдигнат лихвените проценти или да ни вземат имота, дори ако сме го плащали редовно, разкрива нашият кредитен консултант Венелин Маринов

Кога банките имат право да повишават лихвените проценти по кредити

Отговорът на това питане зависи от това какъв вид е лихвения процент по съответния кредит. Лихвените проценти са два вида – фиксиран лихвен процент и променлив лихвен процент. Ако кредита е с фиксиран лихвен процент банката не може да го променя (вдига или сваля). Разбира се трябва да се чете подробно и договора за кредит, тъй като понякога там има изрично упоменати обстоятелства, при настъпването на които банката може да промени и фиксираната лихва. Но ако такива клаузи не фигурират в договора за кредит, то промяна на фиксираната лихва не може да има.

Кредит с фиксирана лихва

Важна подробност, особено за ипотечните кредити с фиксирана лихва, е че много често при тези кредити лихвата е фиксирана за определен прериод от време – най-често за година, пет години или десет години. В преобладаващият брой от случаите, срока на кредита е по-дълъг от периода на фиксираната лихва и в тези случаи, когато изтече периода с фиксиран лихвен процент, лихвения процент става променлив и започва да се изменя. Тогава лихвата по кредита ще се промени и всъщност кредита ще стане кредит с променлива лихва. На какво е базирана промеливата лихва е описано в договора за кредит.

Кредит с променлива лихва

Това насочва вниманието и към кредитите с променлива лихва. Когато лихвата е променлива,тя се състои от два компонента – референтен лихвен процент (РЛП) и фиксирана рискова надбавка. Именно РЛП е променливата част от лихвения процент и само той се изменя. Банките са задължени РЛП да е обвързан с показатели, които не зависят от самата банка, както и тези показатели да са ясни и проверими за клиентите. За такива показатели най-често се ползват индикатори от статистиката на БНБ (особено средни лихви по различни видове депозити); основния лихвен процент на БНБ; EURIBOR – основно за кредитите в евро. За целта всяка банка изработва методика за изчисление на референтен лихвен процент, която методика представлява формула за изчисление на РЛП, в която ясно са посочени показателите на които е базирана променливата лихва и с какво тегло всеки показател влиза в тази формула. Веднъж изготвена тази методика се описва в договора за кредит и банката няма право едностранно да я променя. Тези регулации са описани в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и съответно важат за всички банки, без изключение. Отново в методиката за определяне на референтния лихвен процент и съответно в договора за кредит е описано и кога се извършва преизчисление на референтия лихвен процент – това варира в различните банки от веднъж годишно през веднъж на полугодие до ежемесечно преизчисляване.

Ако се върнем на въпроса кога банката има право да промени лихвения процент по даден кредит, то отговора е: Когато това е предвидено в методиката за изчисление на референтния лихвен процент, а точното време на тази промяна е записана във договора по всеки кредит. Вярно е, че тази регулация присъства на нашия пазар от 2014 година и преди тогава управителните съвети за отделните банки вземаха решението кога и с колко да променят лихвените проценти по кредитите дадени от тяхната банка. От 2014 година с приемането на гореописаните закони, това е невъзможна практика и променливите лихви е задължително да се базират на показатели, които не зависят от съответната банка, с цел постигане на прозрачност при лихвообразуването. Такава регулация гарантира на кредитополучателите, че промяната на лихвените проценти по кредитите няма да е субективно решение, а ще следва логиката на пазара.

Ясно осъзнаваме сложността на тематиката, свързана с начинът на образуване на лихвите по кредити и това е причината ние консултантите от Кредитленд и анализаторите от MoitePari.bg съвсем скоро да предоставим обобщена информация, относно методиката на всяка банка поотделно. Тя ще съдържа описание на референтните лихвени проценти. Това ще позволи да бъде намерена бързо информация и тя да бъде съпоставена.

Така MoitePari.bg надгражда мисията си да подпомага потребителите в намирането на най-добрите финансови продукт на пазара.

Може ли банката да вземе имота, ако кредита е изплащан редовно

По отношение на това дали може банката да ни вземе имота дори ако си плащаме кредита редовно краткия отговор е: НЕ! Ако един кредит се изплаща редовно кредитора няма основание да „вземе“ имота. Всъщност това „вземане“ е крайна мярка, която се налага само при просрочени задължения и обикновено след като са изчерпани всички възможности за събиране на задължението. Преди да се стигне до тази стъпка има много други варианти за решение на проблема, но те изискват комуникация между кредитора и длъжника. Полезен съвет в случая е кредитополучателят в затруднение да потърси диалог с кредитора си за да намерят начин за облекчаване на тежеста на дълга – това може да е удължаване на срока, уговаряне на гратисен период за няколко месеца и редица други мерки в зависимост от конкретната ситуация.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> 10 съвета как да повишим кредитния си рейтингПубликувано на: 12.07.2022