Данъчно облекчение за млади семейства с ипотечен кредит

В началото на годината настъпва времето за подаване на годишни данъчни декларации. От 2009 г. насам е предвидена възможност семействата с ипотечен кредит да спестят част от данъка върху доходите си, но всеки ли може да се възползва?

В кои случаи се ползват данъчни облекчения от млади семейства във връзка с изтеглен от тях ипотечен кредит отговаря Ива Петкова, кредитен консултант към Кредитланд и финансов консултант към Моите Пари Консулт.

 Ако сте младо семейство и сте изтеглили ипотечен кредит за покупка на жилище, един от двамата съпрузи има възможност да ползва данъчни облекчения и да намали своя дължим данък върху доходите. Необходимо е да са изпълнени следните условия:

 1. Да имате сключен граждански брак.
 2. Поне единият от съпрузите да няма навършени 35 години към датата на подписване на договора за кредит.
 3. Ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година. Това означава, че дори само единият от съпрузите да има друг жилищен имот или само дял от него (например 1/6 част от вила), то не може да се ползва данъчно облекчение.

Данъчните облекчения се ползват само върху платените през годината лихви, не върху целите вноски, които включват и погасяване на главница. Законодателят е дал право на облекчения за лихвените плащания само по първите 100 000 лв от главницата.

Затова ще разгледаме два примера: с кредит от 100 000 лева и друг с първоначална главница над 100 000 лева.

Пример 1: Ако взетият кредит е в размер на 100 000 лв или по-малко

В този случай ще се ползват облекченията за всички направени лихвени плащания през годините.

Кредит в размер на 100 000 лева, усвоен в края на Декември на предишната година за срок от 20 години с анюитетни (равни месечни) вноски, при лихва 3% ще има следните плащания през първата година – от м. Януари до м. Декември:

Общо внесени : 6 655.17 лева, от които: 

Вноски по погасяване на главница: 3 705.85 лева

Лихвени плащания около: 2 949.32 лв.

С тази сума ще се намали данъчната основа по чл.17 от ЗДДФЛ.

Данъчният ефект ще бъде 294.93 лв (10% от 2 949.32 лв)

Тъй като с всяка вноска главницата по кредита намалява, съответно през годините ще  намаляват постепенно и лихвените плащания, респективно и спестения данък.

Важно е да се отбележи, че ако кредитът е усвоен през годината, месечните вноски за първата година ще са по-малко от 12, респективно спестеният данък за първата година ще е по-малък.

Пример 2: Ако  кредитът е повече от 100 000 лв (например 130 000 лв)

В този случай се взема частта от лихвените плащания, която съответства на главница 100 000 лева.

Реална главница - 130 000 лв

Главница с право на данъчни облекчения - 100 000 лв

100 000 / 130 000  = 76.92%

Реално платени лихви през годината върху 130 000 лева - 3 834.12 лв

С коефициента 76.92% се умножава сумата на реално извършените лихвени плащания 3 834.12 лв:

3 834.12 х 76.92% = 2 949.20 лева и се издава удостоверение само за тази сума:

Данъчни облекчения се ползват само върху 2 949.20 лева лихвени плащания, а не върху реално направените 3 834.12 лева, тъй като втората сума е лихви върху 130 000 лева, а законодателят дава правото на данъчно облекчение само за първите 100 000 лева от главницата.

Вижда се, че спестеният данък за годината е в същия размер (около 294 лв), колкото и да нараства сумата на кредита над 100 000 лв.

Как се ползва данъчното облекчение

 • Както и при другите семейни данъчни облекчения и това се ползва само от единия съпруг, като се прилага декларация от другия съпруг, че той няма да го ползва за същата данъчна година.
 • Това е едно от облекченията, които НЕ МОГАТ да се ползват чрез работодателя, така че е необходимо да се подаде данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и да се попълни приложение 10, част V.
 • Към декларацията се прилага справка от банката кредитор за размера на платените през годината лихви по ипотечен кредит за първите 100 000 лева от главницата.
 • Важно!!! – Този вид данъчни облекчения НЕ МОЖЕ да се ползва за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и земеделски производител.

            Подаването на годишната декларация за облагане на доходите получени през предходната година се подава до края на месец април!

Често задавани въпроси за данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит:

 • Имаме ипотечен кредит и придобихме жилището заедно, но живеем на семейни начала и нямаме сключен граждански брак. Можем ли да се възползваме от облекчението?

Не можете да се възползвате от данъчно облекчение, докато нямате сключен граждански брак, но можете да ползвате облекчение за годината, в която е сключен брака. Данъчното облекчение се ползва година за година. Важно е за годината, за която го ползвате да имате сключен граждански брак към 31 декември и тогава ползвате данъчни облекчения за цялата година. Дори и договорът за кредит да е бил подписан години преди датата на брака и дори договорът за кредит да е сключен само от единия от двамата съпрузи, пак ще можете да ползвате данъчно облекчение считано от годината, в която е сключен гражданския брак.

 • Кредитът ми е над 100 000 лв, как се изчислява рзмерът на данъчното облекчение?

От банката-кредитор трябва да го изчислят и да издадат удостоверение на кредитополучателя за размера на платените лихви през изтеклата година, което се прилага към годишната данъчна декларация. В нормативните актове няма посочена методика за изчисляване и повечето банки изчисляват пропорционално, умножавайки сумата на реално платените лихви по коефициент равен на съотношението между 100 000 лева и първоначалният размер на главница в договора за кредит.

 • Ако имам друг жилищен имот или дори идеални части от такъв, мога ли да се възползвам от данъчното облекчение?

Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот през данъчната година, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – магазин, офис, ниви, гори, ливади и др.

Критерий при определяне на понятието „единствено за семейството жилище” е не ползването, а собствеността. За ползване на данъчното облекчение не би следвало нито който и да е от съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца да притежават собственост или идеални части на собственост върху друго жилище, нито те съвместно в режим на СИО или съсобственост да притежават такова.

 •  Наследих/придобих друг имот. Мога ли да продължа да се възползвам от данъчното облекчение?

Ако вторият имот (идеална част) не е жилище (апартамент или къща), можете да продължите да ползвате данъчни облекчения, но ако е жилищен имот, няма да можете да се възползвате. Бихте могли да се възползвате от данъчното облекчение в следващата година, след като сте продали или дарили въпросният втори жилищен имот.

 • Искам да рефинансирам ипотечния си кредит при по-изгодни условия. Ще мога ли да продължа да се възползвам от данъчни облекчения и след това?

Предвид фактът, че при рефинансиране на кредита сключвате нов договор за кредит с другата банка, е важно каква е възрастта ви. Ако поне един от двамата съпрузи няма навършени 35 години към момента на сключване на новия договор за кредит, то ще можете да продължите да се възползвате от данъчното облекчение и през срока на новия договор. Ако обаче вече сте навършили 35 години, няма да можете да ползвате данъчно облекчение. В случай, че предоговаряте кредита си с настоящата банка вместо да рефинансирате, бихте продължили да ползвате данъчно облекчение дори да сте преминали възрастта от 35 години, тъй като първичният договор за кредит е сключен преди навършване на 35, а при предоговарянето се сключва само анекс към този договор.

 • Ако през годините се разведа със съпруга/съпругата си, ще имам ли право да продължа да ползвам данъчни облкечения за младо семейство?

Не, тъй като не е изпълнено условието да имате сключен граждански брак.

 • След като навърша 35 годдини, мога ли да продъжа да ползвам данъчното облекчение?

Да, изискването е към датата на подписване на договора да нямате навършени 35 години. Впоследствие ползвате данъчните облекчения дори и след като преминете тази възраст.

 •  Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила Разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчното облекчение за млади семейства?

Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате данъчното облекчение за млади семейства.

 • Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?

Условието е към датата на сключването на договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Следователно възрастта на другия съпруг не е от значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

 • През годината сключихме договор за ипотечен кредит, съвместно със съпругата ми, за закупуване на жилищен имот, който е единствен за семейството ни, но една част от този кредит е за довършителни работи. Можем ли да ползваме данъчни облекчения върху всички лихви?

Не, данъчните облекчения се ползават само за лихвените плащания, по частта за покупката. В договора ви за кредит е описана структурата на кредита и може да се види каква част е за покупка и каква за довършителни работи и ремонт. Това ще бъде взето предвид от банката кредитор, когато Ви издава удостоверение за платените лихви през годината.

 • Закупихме жилище чрез ипотечен кредит, но обезпечение по кредита ни е друг апартамент, който е собственост на моите родителите. Можем ли да ползваме данъчни облекчения?

Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.

 • Какво става ако имам публични задължения към НАП?

Ако имате дългове към бюджета, сумата от данъчното облекчение се прихваща до размера на дълга ви. В случай, че нямате неплатени публични дългове, тя се възстановява в 30-дневен срок от подаването на декларацията по посочената банкова сметка.

Уверете се, че сте вписали в данъчната декларация коректно номера на банковата си сметка по която да ви бъдат преведени парите!

 • Ако през миналата година съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна декларация, за да ползвам данъчното облекчение?

Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

 •  Трябва ли кредитът да е получен през миналата година, за да ползвам данъчното облекчение?

Не, допустимо е кредитът да е получен и в миналото, но няма как да се възползвате от данъчното облекчение за предишните години, т.е. започвате да ползвате облекчението за платените лихви през миналата година, за която подавате годишна данъчна декларация.

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ СЕГА!

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>> Информираният избор на кредит е предпоставка за спокойното му изплащане

 

 

 Публикувано на: 08.01.2024