7 основни стъпки за правилен избор на жилищен кредит

През последната половин година пазарът на жилищни кредити регистрира известно активизиране.Банките започнаха активно да предлагат различни промоции в продуктите зажилищно кредитиране. Повечето кредитоискатели търсят най-изгодното предложение,но как да са сигурни в избора си?  Етосъветите на кредитните експерти от Кредитланд как да изберете най-евтиниякредит:

  1. Проверете дали всички лихви, такси и комисионни, застраховки по кредита сакалкулирани в цената на кредита. Как става това? -с показателя Годишен процент на разходите (ГПР). Той изразява реалнатацена на кредита
  2. Отчетете дали по-високото ГПР не се дължи на повече покрития – например застраховка Живот или т.нар. застраховка на плащанията, покриващаопределен брой погасителни вноски при риска безработица.
  3. Сравнявайте ГПР на оферти изчислени с еднакви параметри на офертите – суми, срок, валута
  4. Попитайте как се формира лихвата, има ли възможност кредитната институцияедностранно и непрозрачно да променя лихвата Ви - В момента на пазара се предлагат продукти с лихви, които са едновременнопрозрачни (плаващата величина е пазарен индекс) и са защитени отувеличение с описаните по-горе буфери или коридори.
  5. Прочетете внимателно договора за кредит дали сте защитени от промени встойността не само на лихвата, но и на такси и комисионни - докъде се простират правата на банката да променя лихвата - посредствомедностранна промяна на плаващата величина /когато е банков/базов лихвенпроцент/ или едностранна промяна на надбавката.
  6. Проверете дали банката ви обвързва с ползване на допълнителни услуги, за дадостигнете до съответната лихва -  има оферти, при които лихвата е достижимасамо, ако изпълните различни условия – превод на работната заплата, регулярнимесечни преводи, депозити, пакети от допълнителни банкови продукти. Ако тезидопълнителни услуги са свързани и с месечни/годишни такси за вас, тези разходиследва да се вземат предвид.
  7. Изчислете дали спестяванията ви ще са достатъчни за закупуване на желанияимот с кредит – банките отпускат между 60% и 85% -90% според банката,местоположението на имота и типа строителство.Разликата до 100% от цената  трябвада покриете със собствени средства, като трябва да предвидите и разходи забанкови такси, нотариални такси, местен данък.

За да сте сигурни в избора на кредит,  посъветвайте се с независим кредитенконсултант – той ще анализира обективно кредитните оферти, вземайки предвидвсички фактори и ще представи най-изгодните продукти, съобразени с доходите иобезпечението. Публикувано на: 05.11.2011