Всичко, което трябва да знаете за предсрочно погасяване на кредити

Как да спестите разходи чрез използването на този инструмент разяснява Венелин Маринов, кредитен консултант в Кредитланд

Предсрочното погасяване e един от инструментите за активно управление на кредитните задължения, с който разполагат кредитополучателите. Той предоставя възможност човек, имащ кредит, да постигне и известна гъвкавост в управлението на личните си финанси. Начин за постигане на тази гъвкавост би бил кредит да се изтегли за по-дълъг период, за да е комфортна и поносима месечната вноска, а чрез периодични предсрочни погасявания  да се изплати по-рано, като по този начин се спестят разходи за лихви.

Но нека преди всичко да разясним какво точно е предсрочното погасяване. Това е погашение по главницата, което се извършва извън договорения погасителен план на кредита, т.е. по-рано връщаме част от заема или целия заем. Хубаво е да отбележим, че предсрочното погасяване е единствено и само по главницата на кредита и оттам насетне върху тази предсрочно платена сума не се начисляват лихви. Именно от тук идва и положителният резултат от спестени средства за кредитополучателя. Предсрочното погасяване е уредено с текстове в Закона за потребителския кредит и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители като тази регулация е валидна за всички банки и финансови институции, опериращи на българския пазар. Именно в тези законови текстове е описан механизмът на предсрочното погасяване и това какви такси за това могат да събират банките. Сиреч предсрочното погасяване е опция и право на длъжника при всеки ипотечен или потребителски кредит на физическо лице и правата ни като потребители на такива кредити са отлично уредени и защитени. Добре е да споменем, че горните регулации не важат за фирмените кредити и там възможността да се погасява кредит предсрочно и неустойките/таксите за такова погасяване се уреждат индивидуално във всеки договор за бизнес кредит.

По отношение на таксите за предсрочно погасяване при кредитите за физически лица нещата стоят по следния начин:

  • При ипотечните кредити банките имат право да събират такава такса само до погасяването на първите 12 месечни вноски и таксата не може да е над 1% от предсрочно погасената сума, т.е. не 1% от целия кредит или от остатъка от кредита, а само от сумата, която сме решили да върнем авансово в първата година от живота на кредита. След първата година при никакви хипотези не може да се начислява такса за предсрочно погасяване по ипотечен кредит на физическо лице. Дори да сте изтеглили жилищният си кредит преди влизане в сила на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и в договора ви да е упомената друга такса за предсрочно погасяване, например 3% или 5%, след приемането на този закон през 2016 г. тази клауза става недействителна и вече можете спокойно да погасявате предсрочно без такси/неустойки.
  • При потребителски кредити без ипотека има два варианта. Ако потребителският кредит е с променлива (плаваща) лихва, няма такса за предсрочно погасяване от първия ден! Ако пък кредитът е с фиксиран лихвен процент таксата за предсрочно погасяване е 1% през целия срок на кредита с изключение на последната година от договорения срок, когато таксата е 0.50%. Описаните проценти са максимално възможните и може в договора за кредит да е договорена по-ниска такса, но повечето банки, които предлагат кредити с фиксирани лихви прилагат именно тях.

След частично предсрочно погасяване кредитополучателят може да избере два варианта – да запази размера на месечната вноска такъв, какъвто е бил до погасяването като намали остатъчния срок на кредита, или да си намали месечната вноска и съответно да запази остатъчния срок. И при двата варианта резултатът е спестени разходи за лихви, но във варианта с намаления срок спестените разходи са по-големи. Недостатъкът тук е, че ефектът от предсрочното погасяване се усеща със закъснение – след години, когато бъде изцяло погасен кредита. Във варианта с намаляването на вноската ефекта от погасяването е видим още на следващия месец, когато месечната вноска е по-ниска.

Тук има някои нюанси, които варират при различните банки. В няколко от банките, ако при предсрочното погасяването се избере съкращаване на срока се събира такса за предоговаряне на неценови условия, тъй като тълкуват това намаляване на срока именно като предоговаряне на кредита. Тази такса варира и се променя във времето (най-често с промени в тарифата на банката) и към настоящия момент е между 50 и 100 лв. Събирането на такава такса обезсмисля честите предсрочно погасявания с по-малки суми за сметка на съкращаване на осатъчния срок по заема. Добре е преди да направите предсрочното погасяване да проверите при банката си дали има такава такса.

Да се върнем и на резултата от предсрочното погасяване с един пример – с калкулатора за предсрочно погасяване изчисляваме ипотечен кредит от 100 000 лв изтеглен при 2.80% лихвен процент и 20 годишен срок с анюитетен погасителен план (равни месечни вноски). Абстрахирайки се от различните допълнителни разходи (за поддържане на сметка, за застраховки и т.н.), месечната вноска е 544.64 лв, а платените лихви за целия период са 30 713.40 лв. Ако този кредит се погаси предсрочно на десетата година, то платените на банката лихви за този период ще са 22 303.33 лв, т.е. ще си спестим 8 410.07 лв само от лихвени плащания.

Разбира се този резултат би бил много по-съществен ако кредитът е изтеглен с 10 годишен срок – тогава платените лихви ще са 14 768.34 лв, но пък месечната вноска при този значително по-кратък срок е по-натоварваща: 956.40 лв. С други думи – по кратък срок води до по-малко платени разходи за лихви, но означава и по-висока месечна вноска. Предсрочното погасяване е вариант да се постигне по-ниска месечна вноска, но и да се спестят част от лихвените разходи при добра финасова дисциплина.

Тук не отчитаме именно гъвкавостта на предсрочното погасяване. При него е възможно периодично да се направят множество частични погасявания, вместо цялата сума да се внесе „накуп“ на десетата година, които биха довели и до по-голям положителен ефект на спестени лихви.

Какви са конкретните стъпки, за да направите предсрочно погасяване по банковия ви кредит:

  1. Осигурете сумата, която сте решили да погасите авансово плюс таксата за предсрочно погасяване (ако има такава) по сметката, която обслужва кредита ви.
  2. Трябва да изявите волята си каква сума да се погаси и ако е частично предсрочно погасяване, кой от двата варианта за предсрочно погасяване описани по-горе избирате. Това обикновено става с писмена молба от кредитополучателят до банката. Това, че средствата са налични в сметката ви, не означава, че банката автоматично ще погаси част или целия кредит без подаване на такава молба!
  3. Ако погасявате целият кредит и той е ипотечен, добре е да знаете, че ипотеката върху имота не се заличава от имотния регистър автоматично с изплащането на кредита. Трябва да се подаде молба от банката-кредитор до Агенцията по вписванията и да се заплатят определени такси: към банката за изготвяне на тази молба, към Агенцията по вписванията и евентуално към нотариус, ако опосредства процедурата с Агенцията. Попитайте в банката за детайли по процеса на заличаване на ипотека, ако не искате върху имотът ви да продължи да има тежест в следващите години, въпреки, че кредитът е отдавна изплатен!

В заключение предсрочното погасяване е именно един от инструментите, които дават възможност на хората, обслужващи кредити да управляват задълженията си и да оптимизират разходите си. Добре е да го имате предвид и да се възползвате от него, когато се отвори възможност за това.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> За самоучастието: как да спестим за бъдеща покупката на имот с кредит?Публикувано на: 02.12.2020