Младите семейства с ипотечен кредит могат да ползват данъчни облекчения и за 2011 г.

Кредитланд напомня за възможността млади семейства с ипотечен кредит за покупка на жилище да се ползват данъчни облекчения и за 2011 година. По-долу са изброени условията според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които трябва да са изпълнени, за да може да се ползва облекчението:
 

  • Договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и / или от съпруг / а, с който / която имат сключен граждански брак;
  • Данъчно задълженото лице и / или съпругът / ата не са навършили 35 - годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година;
  • Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата;
  • Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга / та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

Ако желаете да се възползвате от облекчението, трябва да го посочите при попълването на данъчната си декларация. Едновременно с гореспоменатата опция има възможност да се ползва и данъчно облекчение по застраховка Живот, независимо дали е свързана с кредит или не, условието е да е за Ваша сметка.Публикувано на: 14.02.2012