Ново данъчно облекчение: за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Какви са условията за ползване на облекчението разкрива Ива Ангелова, кредитен консултант на Кредитланд

От тази година – 2021 г., е предвидена въможност да се ползва още едно данъчно облекчение по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, (ЗДДФЛ) а именно: за разходи за труд, извършен във връзка с подобрение и/или ремонт на един недвижим, жилищен имот.

Това засяга почти всички, които закупуват жилищен имот, тъй като в повечето случаи новите собственици правят ремонтни дейности и довършителни работи по жилището с цел да го приведат във вид за ползване или подобрения, за да го преустроят по техен вкус. Дори и да не купувате жилище, ако през тази година планирате да правите ремонт у дома (или дори в друго ваше жилище), ще имате възможност да спестите до 200 лв от данъка върху доходите си през 2021 г.

Ето въпроси и отговори за новото данъчно облекчение:

Кой може да ползва облекчението?

Собственици или съсобственици на жилищен имот на територията на България, които са:

 1. Местни физически лица с постоянно местожителтво в България
 2. Чуждестранни физически лица, установени в страна от Европейския съюз или в друга държава, която е Страна по споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП).

/Държавите, които не са член на ЕС, но са част от ЕИП са: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн./

От началото на 2021 г , Обединеното кралство излезе както от ЕС, така и от ЕИП, следователно това данъчно облекчение не се прилага спрямо граждани на Великобритания.

Българи, които поради дълго пребиваване и работа в чужда държава, са сменили гражданството си с такова на другата държава и ако тази държава не е част от ЕС или страна от ЕИП, не могат да ползват облекчението, дори и да имат жилищен имот на територията на България.

Какво се изисква от извършителя на ремонтните дейности?

 • Подобренията и/или ремонтът трябва да са извършени от местно лице на държава членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП.
 • Лицето, което ползва облекчението и извършителят на ремонта не трябва да са свързани лица. Например: собственикът на ремонтирания апартамент има фирма, която се занимава със строително-ремонтни дейности. Ако неговата фирма извърши ремонта, той, като физическо лице, няма да може да ползва данъчното облекчение.

Определението за свързано лице е дадено в ДОПК – това са:

a) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително.

б) работодател и работник;

в) съдружниците;

г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

 и други.

Какви са изискванията за имота, който се ремонтира/подобрява?

 • Имотът трябва да е жилищен.

Често се купуват имоти, които по нотариален акт са описани като офис, ателие, таванско помещение. По документи това са обекти с нежилищно предназначение, но ако се докаже, че се ползват за жилищни нужди, е възможно да се ползва облекчението.

Това е разяснено в писмо на НАП от 2010 г., с което законодателят определя, че може да се ползва данъчно облекчение за имот, който отговаря на дефиницията за „жилище“, дадена в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, а именно: съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

 • Имотът не бива да е включен в дейността на предприятие или да е собственост на лице, което извършва дейност като търговец по смисъла на Търговския закон.

По този начин отпадат имотите, които са собственост на Еднолични търговци, както и тези, внесени като апортна вноска в капитала на търговско дружество. Разходите, направени за тях намаляват печалбата на търговското дружество, затова не се ползват като облекчения при физическите лица.

Какви документи ще са необходими?

За да ползва облекчението, собственикът на имота трябва да има документ за плащанията, които е направил.

 • Ако извършителят на ремонта е фирма, документите са:
 • фактура и/или касов бон, издадени от фирмата – за плащания в брой;
 • платежно нареждане – за плащания по банков път.
 • Ако работата е извършена от физическо лице, би трябвало да има:
 •  граждански договор за извършване на определена работа;
 •  сметка за изплатени суми, подписана от извършителят;
 •  разписка за получени суми в брой или платежно нареждане, ако е направено по банков път.

Тези документи се пазят и се представят при поискване при евентуална проверка от НАП.

Съответно, физическите лица, които са извършили ремонтните дейности и са получили плащанията, следва да ги декларират и да се обложат с данък върху доходите.

За колко имота може да се ползва облекчението?

Законодателят е дал право за ползване на облекчението за направени разходи за труд само за един имот за една данъчна година.

От тази гледна точка, при собственост върху повече от един имот, може да се извършат ремонтните дейности в различни години, за да се ползват облекченията за всички имоти.

Колко пари мога да спестя с това данъчното облекчение?

От общата годишна данъчна основа на всички доходи се приспадат не повече от 2 000 лв разходи за труд.

Данъчният ефект е 10% от 2 000 лв = 200 лв данък за приспадане, ако предстои да се внесе. Или за възстановяване, ако вече е внесен авансово през годината.

Ако не съм единствен собственик на жилището?

Съсобственици на един имот могат да ползват поотделно данъчното облекчение, но общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не може да превишава сумата 2 000 лв.

Как мога да ползване на облекчението?

Както и за другите данъчни облекчения, декларирането става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите и с попълване на съответните приложения според вида на облекчението.

Срокът за подаване е до 30 април на следващата година, за която се ползва облекчението. В рамките до един месец НАП възстановява надвнесения данък по заявена в декларацията банкова сметка.

Този вид данъчно облекчение ще може да се ползва най-рано през 2022 г. с  подаване на декларацията за доходите получени през 2021 г., но е добре да се знае отсега, в случай, че е планиран ремонт и подобрение на жилището, за да се осигурят и запазят необходимите документи, доказващи заплащането на труда.Публикувано на: 26.01.2021