Преференциални оферти по кредити

Условно могат да се опишат няколко форми на преференциални оферти. Преди да се направи това, би следвало да се поясни в какво всъщност се състоят тези преференции. Разнообразието не е голямо и основно се заключава в по-ниски лихви по кредита или ползването на някои банкови продукти или услуги безплатно или с отстъпки.

Преференциалните оферти биха могли да се разгледат в следните форми:

За хора работещи в определена област

Това са хората принадлежащи към дадена група от обществото. Такива групи са например адвокати, медици, служители на МВР, военни и др. Пример за кредит за една от тези групи са кредитите за медици. Съществуват банки предлагащи такива специализирани кредити. Подобен кредит може да бъде отпуснат както за лични нужди (потребителски кредит), така и за закупуване на медицинско оборудване например.

За държавни служители

Веднага трябва да се направи разграничение между държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител (ЗДС) и служители в държавна фирма (по-известни, като служители на държавна работа). Преференциалните кредити са предназначени за първият вид служители. Това са всички работещи например в министерства, общини, ведомства, администрации и т.н., отговарящи на изискванията на ЗДС.

За познати и лоялни клиенти

Самото наименование на типа показва, че това са кредити за хора, които вече са ползвали услугите на банката. Понякога не е достатъчно само клиентът да е познат на банката. По-важно е с какво точно е познат. От тук идва и изискването за лоялни клиенти. Клиентите ползващи отдавна услугите на банката и проявяващи коректност спрямо нея, биха могли да се възползват от известни облекчения при кандидатстване за кредит.

За служители на фирми от одобрен от банката списък с фирми

За да се възползват служителите от тези предложения е необходимо фирмата, в която работят да е клиент на дадената банка. За да е клиент на банката дадена фирма, тя трябва да отговаря на някакво изискване; например да има открита/и сметка/и при нея и/или работните заплати на служителите да се превеждат по банков път, по смети в банката.
Нужно е фирмата да е добре позната на банката, с утвърдени позиции и репутация. Дори и това не винаги е достатъчно. За да се възползват служителите в такава фирма от преференциален кредит, фирмата трябва да има подобно споразумение с банката. Наличието на такова не е задължително и това налага служителите да проверят за възможностите – дали изобщо има такива и какви са те.

Своеобразни преференциални оферти са кредитите с превод на работна заплата или месечна вноска.

Тази форма на преференциални кредити не е класически вид, но погледната от определен ъгъл би могло да се приеме за такава в определена степен.

Преводът на работната заплата по сметка в банката, в някои случаи, служи и като обезпечение на кредита. Повишавайки по този начин събираемостта на вземанията, банката може да си позволи отпускането на кредити при облекчени условия. От тази гледна точка може да се каже, че всеки получаващ заплата си по дебитна карта, може да получи дадена преференция при кандидатстване за кредит. За да се постигне това обаче трябва отново да се проучи дали работодателя има договорка с банката за преференции при превод на заплатата по сметка.

За да се получат каквито и да е преференции е необходимо да се покрият изискванията на банките за висока кредитоспособност. Гарант за това могат да бъдат както самите клиенти (в зависимост от това какво и къде работят), така и техните работодатели.

Посочените по-горе форми не бива да се приемат за единствени и универсални. Възможни са и комбинации между тях.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 06.05.2007