Спокойно изплащане на ипотечен заем със застраховки "Имот" и "Живот"

В отговор на нарастващите темпове по ипотечното кредитиране, банковите институции преосмислят стратегията си за управление на риска. Част от нея включва изискване към кредитоискателите за  сключване на застраховки, защитаващи както здравето и работоспособността им, така и имуществото, предложено за обезпечение. Тази застрахователна защита се осигурява чрез вече популярните застраховки „Живот” и/или „Злополука” и „Имот”. Често пъти се среща и комбинирана застраховка, наречена още „смесена” застраховка или застрахователен пакет.

 

Как действат застраховките?


Застраховките действат в две посоки едновременно – намаляват риска, поет от банковата институция и в същото време защитават кредитополучателите, както и техните наследници. Тези застраховки се изискват от банковата институция главно, когато по кредита се предоставя обезпечение под формата на ипотека на недвижими имот. Има случаи, когато се изисква застраховка и по потребителски кредит. Обикновено тя е „Живот”.

 

Елементи на застраховките


За клиента е важно да знае за два основни. Това са застрахователната сума и ставката. Първата най-общо казано е максималната стойност, която застрахователната компания се задължава да изплати при настъпване на покрит по полицата риск. Тарифното число (ставка) е процентно изражение на риска, който застрахователната компания поема при застраховане на даден интерес.

Тези са двете най-важни променливи величини, определящи премията (цената) на застраховката. В болшинството от случаите изискваните застраховки са за сметка на клиента, но се сключват в полза на кредитора. Дължимите от него суми по застраховките обикновено са годишни, но се наблюдават и случаи, в които се начисляват с месечната погасителна вноска. Това е далеч по-неизгоден вариант, както междувпрочем всяко разсрочване на дължимо плащане.

 

Какво покриват застраховките?


При сключване на договор за кредит, обикновено подписът се поставя почти механично. Често се случва някой детайл да се пропусне. Рискът от такъв пропуск е още по-голям при застраховките, тъй като полиците са отделни документи от тези по заема. Поглеждайки назад и задавайки си въпроса: „Знам ли всъщност каква защита получих, когато сключих застраховката?”

Няма да е изненадващ отговор „НЕ” поради което ще се опитаме да поясним отделните застраховки. Нека първо да направим важно уточнение - застраховките на кредитоискателя се различават от стандартните застраховки, сключени единствено по инициатива на клиента. Различията им се състоят както в определяната застрахователна сума, така и в самите тарифни числа (ставки). За това, обаче, ще стане дума малко по-късно.

Предлаганите рискове, които се покриват от застрахователната компания по застраховка „Имот” са различни, но като цяло се осигурява едно базово покритие чрез пакет от рискове. Обикновено те са:
    
Пожар
       +  Мълния
    +
 Експлозия или имплозия
    + Удар от летателни апарати, вкл. части от тях 
    + Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение и др.

Допълнителни покрити рискове, свързани със застраховката, които се включват срещу заплащане на допълнителна премия са:
    + Кражба
    +
Грабеж
    +
Вандализъм
    +
Палеж (умишлен пожар)

Определената застрахователна сума при тази застраховка е равна на размера на заема, на остатъка от неговата главница, или на пазарната оценка на недвижимия имот. Считаме, че по-удачен вариант е третият, тъй като често се случва взетата сума на заем да е значително по-ниска от пазарната оценка на имота. Приемането, че застрахователната сума се равнява на остатъка по главницата на заема, защитава в по-голяма степен интересите на банковата институция, отколкото на кредитополучателите. Според нас това е така, тъй като при ипотечните кредити обикновено се изисква един минимален процент (около 20% от пазарната цена) с който кредитоискателя да самоучаства в покупката на жилище. При възникване на застрахователен случай обезщетенията ще бъдат изплатени единствено на банката и практически размерът на самоучастието се губи. Положителното при този тип застраховане е, че всяка следваща година премията ще намалява. Това се дължи на намаляването на размера на главницата по кредита.

Друга застраховка, пряко свързана с отпускани от банките заеми е застраховка ''Живот''. Застраховката покрива загуба на живот и трайна загуба на трудоспособност в следствие на заболяване или злополука. Често пъти тази застраховка се бърка със застраховката ''Злополука'', която за рзлика от животозастраховката покрива загуба на живот, в следствие на злополука, трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука и временна загуба на работоспособност в следствие на злополука. Разликата се състои в пряката причина за възникване на застрахователното събитие. Не е рядкост банковата институция да предложи смесена застраховка ''Живот'' на кредитоискателя.

 

Застрахователна сума по застраховка ''Живот''

 

Определянето на застрахователната сума в животозастраховането е деликатен въпрос, като тя зависи от възрастта, професията и други променливи. Когато обаче застраховката се сключва във връзка с отпуснат кредит отговорността на застрахователната компания (застрахователната сума) най-често е равна на остатъка по главницата на заема. Отново при възникване на включен в полицата риск сумата ще бъде изплатена на ползващото лице (банката-кредитор). Това в някаква степен означава, че застраховката осигурява защита на преките наследници на кредитополучателя, тъй като в случай на смърт те наследяват задължението.

Когато исканата сума от кредитоискателят е голяма (над 75 000 EUR) е небходимо да бъдат проведени редица медицински прегледи за установяване на здравословното състояние. Така ако се установи, че клиента има дадено заболяване, то се отписва от определените от застрахователната компания  болести. При откриване на сериозни здравословни проблеми може да бъде отказано на лицето застраховка ''Живот''. При заемите със суми под горепосоченият размер се изисква попълнена от лицето лична декларация за здравно състояние. При невярно попълнени данни лицето рискува да не получи обезщетения. Също така компанията има право да анулира застраховката ако узнае, че лицето е прикрило дадено заболяване.

Като заключение ще добавим един съвет към всички лица, притежаващи застрахователен договор. Той се състой в това внимателно да бъдат изследвани всички рискове, които съответната застрахователната компания приема да застрахова. Това важи и за изключенията по застраховката. По този начин лицето ще знае кога има право да получи обезщетения и кога не.


Сключване на застраховките


Банковата институция може да изисква от клиента си да сключи изискваните от нея застраховки, но не може да го задължи застраховките да бъдат към определени застрахователни компании. Клиентът задължително трябва да разполага с избор. Тук си задаваме въпросът дали банковата институция, изискваща сключване на дадена застраховка би приела вече сключена застраховка. Отговорът е „ДА”, но при положение, че са покрити определени рисковете, които банката изисква. При настъпване на покрит по полицата риск застрахователната компания изплаща обезщетения на банковата институция, в полза, на която е сключена полицата. Чрез изплатените обезщетения се погасява задължението и ако обезщетението е по-голяма величина от дълга, превишението се получава от кредитоискателя или неговите наследници.

Като заключение бихме добавили, че дори и да оскъпяват допълнително заема застраховките, изисквани от банковите институции са необходими. В действителност без тях може да се окаже така  че кредитоискателя би изгубил повече, отколкото губи от тяхното сключване. В същото време отправяме един съвет към тези, на които им предстои сключване на застраховки, свързани с кредит, а също и към тези, които вече имат сключени такива застраховки. Той е внимателно да се прочита какво застрахователно покритие осигурява съответната застраховка, както и съдържащата се информация в общите й условия.

 

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 03.10.2008