Общи условия

Този уебсайт е собственост на Кредитланд EООД. Кредитланд EООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията, без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.


Политика за защита на личните данни

Виж политиката за Кредитланд ЕООД за защита на личните данни Политика за защита на личните данни


Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Кредитланд EООД с всички произтичащи от него права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията на ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА/ЗАПСП/. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение на Кредитланд EООД.


Връзки с други сайтове

Кредитланд EООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.


Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

Кредитланд ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени от тях формуляри или електронна кореспонденция. КРЕДИТЛАНД ЕООД Е РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


Отговорност

Кредитланд ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността инцидентно да възникват обективни пропуски. Кредитланд ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е доброволно и по инициатива на ползвателя. Кредитланд ЕООД не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Кредитланд ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.