Наследяване на кредит

       Красимира Жекова е Адвокат от 2002 г. Тя е Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е професионална квалификация „Право на ЕС – Практически възможности за националния юрист“ в  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Diploma in Introduction to English and European Community Law, Cambridge University,. Работи в сътрудничество с Creditland и MoitePari Consult от 2020 г.   
 
Наследяването е неизбежна част от живота ни, която настъпва при едно, за жалост, тъжно обстоятелство. Наследяването може да донесе както радости, така и някои предизвикателства, с които наследникът трябва да се справи. За мнозина думата „наследство“ често се свързва единствено с придобиване на имущество или пари. На практика се случва това, но не само. Реалността е значително по-сложна и разнообразна. Освен активи, наследникът може да получи в наследство и пасиви. Такива са например кредити, изтеглени от починалия. Наследяване на кредит е специфична хипотеза, но в същото време нерядко реализираща се. Поради това, познаването на особеностите при наследяване на кредит е от съществено значение. В тази статия ще разгледаме най-честите грешки и заблуди, а също и какво е добре да знаем, ако наследяваме кредит.
 
Да започнем с най-често срещаните грешки и заблуди, когато стане дума за наследяване на кредит. Когато не познаваме дадена материя, много е лесно да поемем в неправилната посока и да направим серия от грешни стъпки.
 
Грешки и заблуди при наследяване на кредит
 
За жалост, наследяването често се възприема като начин за увеличаване на личното имущество чрез придобиване на активи и права от наследодателя. Много хора обаче не осъзнават, че наследството далеч не е само това. То включва не само „придобиване“ на активи, но и на пасиви (най-общо казано задълженията на починалия). Ето защо, при смърт на наш близък, когото наследяваме, е добре да проверим дали има задължения по договори за кредит.  В случай че такива има, една от честите заблуди е, че може лесно да се избавим от тях с прост отказ от наследство. Въпреки че отказът от наследство наистина предотвратява наследяването на задълженията (в частност наследяване на кредит), това е възможно само ако наследството не е било вече прието. Приемането на наследството може да стане изрично чрез писмено заявление или мълчаливо чрез действия, които могат да се тълкуват като приемане. Например, действия като управление на наследствено имущество, плащане на сметки или разпореждане с активи на наследодателя могат да се считат за приемане на наследството.
 
За да се избегне приемането на наследството „без да знаем“, е важно да се избягват действия, които биха се тълкували като приемането му. Казано с други думи, да не се разпореждаме с имуществото на починалия, докато не се уверим какви да задълженията му.
 
Проверка на задължения на починало лице
 
Проверката на задълженията на починало лице е важна и необходима стъпка за всички наследници. Тази проверка се извършва чрез справка в Централния кредитен регистър (ЦКР) на Българската народна банка (БНБ). Всеки от наследниците има право да поиска такава справка, като е необходимо да приложи копие от удостоверението за наследници.
ЦКР е система, в чиито ресурси се съдържа подробна информация за всички кредити на починалия. Там може да бъде получена информация, както за видовете кредити и кога са били изтеглени, така и за остатъка, който трябва да бъде погасен и друга финансова информация.
 
Освен справка в ЦКР, препоръчително е наследниците да направят и проверка за изпълнителни дела срещу наследодателя. Тази допълнителна стъпка е от съществено значение, защото тя дава информация не само за кредитните задължения, но и на други задължения, за които са предприети изпълнителни действия. Пример за такива задължения са неплатени данъци, задължения по съдебни дела, за които има влязло в сила решение и други финансови ангажименти, за които са предприети изпълнителни действия от частни или държавни съдебни изпълнители. Справката се заявява онлайн на сайта на Централния регистър на длъжниците и може да се получи чрез всеки частен съдебен изпълнител.
 
Правила и процедури за наследяване на кредит
 
В случай на смърт на близък, който е длъжник/поръчител  по активни договори за кредит, следват някои процедури, което е добре да се познават. Още преди обаче да започнат каквито и да е процедури, е добре наследниците да направят справка за активни задължения на починалия. Целта на проверката е да не се пропусне някое задължение, а в същото време наследството вече да е прието. В такава ситуация най-вероятно наследниците ще бъдат неприятно изненадани с покана от частен съдебен изпълнител да платят задължения, за които „не знаят“.
След като бъдат установени задълженията на починалия следва:
  •  Кредиторът да узнае за смъртта на длъжника. С оглед да продължи погасяването на кредита, кредиторът уведомява наследниците за дъга на починалия и отправя покана към тях да продължат погашенията. Поканвайки наследниците да продължат плащанията по кредита, разбира се кредиторът посочва и точната сума, която трябва да бъде погасена;
  •  Следващата стъпка е, след като бъде установен размерът на наследения дълг, да се определи какъв дял от него преминава към всеки наследник. Как точно се определя това, е предвидено в Закон за наследството.
Да научат, че починалото лице е имало кредити и най-вероятно ще наследят задължения, е неприятна новина за наследниците. Реакциите в подобна ситуация са най-различни. Те варират от съзнателно приемане на наследството и погасяване на наследените задължения, и се стига до там да се търсят варианти за отказ от наследство, за да се избегнат задълженията. Със сигурност наследяване на кредит не е приятна перспектива, която от своя страна носи нови отговорности. Поради тази причина е разбираемо желанието на мнозина това да не им се случва. И търсят варианти. Първосигнална реакция е отказът от наследство, което включва задължения (кредит). Това обаче има своите особености и съвсем не е простото решение, както някои биха си помислили.
 
Отказ от наследство
 
Мисълта за отказ от наследство често е първична, импулсивна и емоционална реакция. Под влияние на стреса и емоциите от загубата на близкия човек, понякога несъзнателно, извършваме действия, които могат да се тълкуват точно по обратния начин – като приемане на наследството. Вече случило се така, се губи правото за отказ от наследство, при което пасивите са повече от активите. Ето защо при смърт на близък е важно да се осведомим какво съдържа наследството. Това може да се извърши чрез проверка на задълженията на починалия, за която вече стана дума. Важно е също така, още преди тази проверка, да не се извършват никакви действия на разпореждане и управление по отношение на наследството. Такива действия включват например отдаване на имот под наем, подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси, продажба на автомобил и др.
 
Процедура по отказ от наследство:
  • Съгласно Закона за наследството, отказът от наследство се прави с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството, и се вписва;
  • По искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството.
Следва да се има предвид, че не може да се направи частично приемане или частичен отказ от наследство, затова е добре да се прецени съотношението активи/ пасиви. Частта на отказалия се уголемява  дяловете на останалите наследници от същия ред, а ако няма такива, преминава към наследниците от следващия ред т.е., ако съпругът и децата се откажат, наследството ще премине към внуците.
Отказът от наследство е сериозно решение. То налага внимателно изясняване на всички негови аспекти и ефектите от тях. Тази задача не е лесна и консултацията с юрист е повече от препоръчителна. Това ще даде увереност на наследниците, че ще вземат най-удачното решение и така ще избегнат излишни финансови и правни проблеми.
 
Наследяване на кредит е сложен и често труден процес. Важното в случая обаче, е наследниците да бъдат добре информирани и внимателни в действията си. С помощта на подходящи специалисти, пътят може да бъде извървян по-леко. При всички случаи,  първата и най-важна стъпка, е проверка на задълженията на починалото лице. Започнете от там и следвайте съветите на Вашия адвокат.


Публикувано на: 05.06.2024