Кредитланд предлага съдействие на фирми за получаване на безвъзмездна финансова помощ

Предвид кризата и финансовите затруднения, които изпитва бизнеса, консултанти на Кредитланд ще съдействат на фирмите при кандидатстването им пред Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваният старт на процедурата е 11 май. Проектните предложения, които отговарят на критериите ще бъдат оценявани по реда на постъпване и ще се финансират до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата/програмата.

СВЪРЖИ СЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Списъкът с условия и необходими документи на практика се оказа сравнително сложен само документът с условията е 20 страници, без да се има предвид приложенията и документите, които трябва да се изчетат и попълнят. Сред по-важните условия са: 

  • Трябва да отговаряте на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия - съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот.
  • Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
  • Минималният оборот, който трябва да е реализиран от предприятието-кандидат за 2019г. е 30 000 лв.;
  • Допускат се фирми, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.
  • При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура ще бъдат взети под внимание само специално описани „допустимите разходи”, за които се попълва и специална бюджетна форма.  Парите могат да се използват само за разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
  • Кандидатстването става само онлайн по специално зададени инструкции през системата ИСУН 2020, като ще се изисква подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г.

Тъй като сроковете за кандидатстване са доста кратки и поради засиленият интерес от страна на фирмите и предвид кризисният характер, Кредитланд ще предлага тази услуга към заинтересуваните фирми на облекчени цени.

Свържете се с Кредитланд за безплатна първа консултация, като попълните формуляра. https://forms.gle/iYM31uGPmpM4kLa99

 Публикувано на: 07.05.2020