БНБ прие механизма за отлагане на вноски по кредити

След 2-седмични консултации между БНБ и банките, финалните параметри по програмата за отсрочване на кредити са вече факт.  Официално се използва думата мораториум, но е важно да се уточни, че думата „мораториум“ не означава опрощаване, нито пък забрана за редовно обслужване на кредитите. Означава, че банките ще предоставят възможност за отсрочване на задълженията във времето, само при изявено желание от страна на кредитополучателя.

Защо се въвежда програмата

Целта на тези мерки е повече от ясна: да се подкрепят операционните и ликвидните предизвикателства, пред които са изправени кредитополучателите (физически и юридически лица), възникнали в резултат на пандемията COVID-19. 
За разлика от кризата през 2008-2009 г., когато банките се сблъскаха с проблеми, свързани с ликвидността на техните кредитополучатели, настоящата ситуация е с много по-мащабен характер. Това изисква изграждане на единна рамка, която да бъде приложена от всички банки.

Кои видове кредити могат да бъдат разсрочвани

Само кредити от банки към физически лица и фирми. Кредитите от небанкови институции не влизат в тази програма!

Мораториумът трябва да е на разположение на голяма, предварително определена група длъжници, независимо от оценката на тяхната кредитоспособност. В неговият обхват са включени всички задължения на физически лица и фирми (потребителски кредити, кредитни линии, ипотечни и жилищни кредити). За да получи желаното разсрочване обаче клиентът трябва да е засегнат от кризата - да има понижени приходи, респ. доходи в резултат от възникване на пандемията. 

Какво и колко може да бъде разсрочено: 

Предложените варианти за отсрочка на клиентите са следните:

Вариант 1: Ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница):

- Лихвата по кредита се погасява на равни месечни погасителни вноски след изтичане на гратисния период от 6 месеца 

- Главницата се преизчислява съгласно нов погасителен план, удължен със срока на приложимия гратисен период

Вариант 2: Ползване на частичен гратисен период (отсрочване само на главница):

- Лихвата се погасява без промяна 

- Главницата се преизчислява съгласно нов погасителен план, удължен със срока на приложимия гратисен период 

Тук е необходимо да поясним, че задължението на всеки клиент ще бъде разделено на две части. Едната част ще се състои от лихва, а другата представлява главницата по кредита. Изборът на вариант  за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Важно уточнение, което БНБ потвърди е, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Тази отсрочка (гратисен период) се отнася само за определен конкретен период от време (6 месеца), което ще позволи на длъжниците да се върнат към редовните плащания след възстановяване на техните доходи, респ. приходи. 

Какъв е срокът за заявяване на отсрочването

Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията най- късно до 22.06.2020 г., а кредиторът трябва да е взел решение до 30.06.2020 г.

Какви условия има към кредитополучателите

Изисквания и обхват на мораториума:

- предложените механизми за отсрочка не се прилагат за заеми, отпуснати след 31.03.2020 г. 

- длъжници, които не са изпитвали никакви затруднения с плащането преди прилагането на мораториума (към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни)

- мораториумът касае само и единствено заемите, предоставени от банки. Заемите от небанкови финансови институции не са в неговият обхват

- мораториумът не е задължителен и лицата трябва да заявяват на банката, отпуснала заема, че има желание да се възползва от него

Как може клиент да се възползва от правото си на отсрочване на вноските?

Всеки клиент, взел решение и е засегнат от кризата може да отсрочи дължимите суми, като е необходимо да заяви на обслужващата банка за това свое намерение. Заявяването става по определен от нея ред, като не е необходимо посещение в банков клон. 

Как  ще се погасяват отсрочените суми?

След подаване на заявлението банката изготвя нов погасителен план.

Ще загубя ли ако не си отсроча кредита?

Ясно трябва да се разбере, че възползването от мораториума се отразява върху целия график на плащанията и
може да доведе до увеличени плащания след периода на мораториума. За да не се стигне до там е необходимо удължаване срока на заема. За не се стигне до там препоръчваме от възможността за разсрочване на вноски да се възползват само и единствено клиенти, които изпитват временни затруднения в плащанията си към банки. 

Източник: MOITEPARI.BG

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Финансирането на имоти в строеж продължава за надеждни инвеститориПубликувано на: 10.04.2020