Какъв е размерът на жилищния кредит, който мога да си позволя и от какво зависи той?

Коментар на Биляна Стоева, кредитен консултант в Кредитланд
     Един от най-сериозните въпроси, които се заражда в главата на човек, когато на дневен ред се появи идеята за собствен дом и не разполага с достатъчно спестени средства за покупката му е: „Какъв размер на жилищния кредит могат да одобрят банките, според доходите ми?“ Този въпрос действително е от първостепенна важност за бъдещият кредитоискател за да знае максималния размер на финансирането, което може да получи, за да си търси имот „по джоба“. 
     Най-груб ориентир за това, което банките у нас са склонни да одобрят като ипотечен кредит е 50% от средните месечни доходи на кредитоискателите да са достатъчни за обезпечаване на вноските по всички кредити, които има, включително този, за който кандидатства. Това обаче далеч не е финалната формула, по която банките определят така нареченото съотношение дълг/доход и за целта на точното изчисление е нужна доста по-подробна информация.
     Важно е да се отбележи, че всеки кредитоискател трябва сам да определи какъв максимален размер на месечна вноска е поносимо да изплаща. Това, че някои банки биха одобрили месечната вноска да е 50 или дори 60% от официалния доход в никакъв случай не означа, че той автоматично ще може да издържа себе си и семейството си с останалите налични средства. Препоръчваме подходът за избор на поносима месечна вноска да е консервативен предвид очакваното нарастване на плаващите лихвени проценти в близките 1-2 години и да бъде съобразен с реалните приходи и разходи в домакинството и с това доколко дохода е постоянен и регулярен.
 
 
     Определянето на максималният размер на жилищен или ипотечен кредит е тясно свързан и с официалните източници на доход на клиента, който може да бъде със следния произход: 
• Доходи от трудови или служебни правоотношения; 
• Доходи от граждански договори; 
• Доходи от собствен или съсобствен бизнес като юридическо лице; 
• Доходи от стопанска дейност като земеделски производител;
• Доходи от упражняване на свободна професия;
• Доходи от наем;
• Доходи от пенсии;
• Доходи получавани от работа в чужбина. 
     Други основни елементи, които се вземат предвид са наличието на самоучастие, възрастта, семейното положение, броя членове на семейството, така и цялостната кредитна задлъжнялост на лицето, търсещо заем. 
     Ние като специалисти в кредитното консултиране можем да дадем подробен отговор на този въпрос и за целта препоръчваме да сеобърнете към своя независим кредитен консултант, който да ви разясни всички подробности и да ви съпроводи по дългия път наречен „Жилищен кредит“.


Публикувано на: 08.12.2018