Какви данъчни облекчения можем да ползваме за 2014 година

Посрещнахме новата година и отново се захванахме на работа. Разбира се, дойде времето и на неизбежното – плащането на данъци. Самото плащане не можем да го избегнем, но можем да го намалим като използваме различните облекчения предвидени в закона, например – при ипотечен кредит за млади семейства, при живото-застраховки и доброволно пенсионно осигуряване, при дарения и при други ситуации.

Данъчни облекчения за млади семейства ползващи ипотечен кредит

Съгласно Закона за облагане доходите на физически лица данъчни облекчения могат да се ползват и от кредитополучателите на ипотечни кредити за закупуване на жилище. Облекчението се ползва с подаването на годишна данъчна декларация до 30 април в офиса на НАП по постоянен адрес. Със сумата платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не от дължимият данък. За целта трябва едновременно да отговаряте на следните условия:

1. задължително е да имате сключен граждански брак;
2. поне единия от съпрузите да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Към данъчната декларация трябва да приложите документ издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на кредита и декларация от другия съпруг, че не ползва облекчения.

Данъчни облекчения при живото-застраховка или допълнително пенсионно осигуряване:

До 10% от годишната данъчна основа може да си намалят и ползващите застраховки "Живот" и Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Например: Получавам 1400 лв. брутен месечен доход по трудов договор, от които изчислявам годишната данъчна основа в размер на 14632,80 лв. Трябва да платя 10% данък в размер на 1463,28лв. Обаче годишно внасям по спестовна застраховка "Живот" 600 лв. и за допълнително пенсионно осигуряване 600 лв., т.е. 1200 лв. годишно. С тази сума намалявам годишната данъчна основа 14632,80 лв. – 1200 лв. = 13432,80 лв. или 10 % дължимия данък от мен е в размер на 1343,28 лв. По този начин спестявам 120 лв.

Данъчни облекчения при дарение

Хората направили дарения през годината могат да намалят от 5% до 50% от годишната данъчна основа в зависимост от това на кого са направили дарението.

Ако в продължение на цялата година месечния Ви доход не превишава минималната работна заплата може да ползвате облекчение в размер на целия данък.

За трудоустроените с 50 и над 50% инвалидност годишната данъчна основа се намалява със сумата от 7920 лв.

Освен споменатите по-горе облекчения има и една възможност за намаляване на данъка с още 5%. И това е разбира се, ако нямате данъчни задължения и подадете по електронен път декларацията си до 31.03.2015 г.

Като допълнителна информация за потребителите на бързи кредити, задължително се декларират всички задължения, които надхвърлят 10 000 лв. през текущата година и над 40 000 лв. за последните пет данъчни години.

Как да оптимизирате данъците си? Най-добре попитайте личния си финансов консултант или счетоводител.

Автор: Росица Денева
Дипломиран Финансов КонсултантПубликувано на: 16.01.2015