Ограничена отговорност на кредитополучателя – достъпна ли е и какво ще ви струва?

„Ограничена отговорност на кредитополучателя” е ново понятие в договорите за кредит. Появи се след 23.07.2014г. с промените в Закона за потребителския кредит (ЗПК чл.11, ал.5, т.1). Банките се принудиха да дадат това право на избор на своите кредитополучатели. Същността му се изразява в това, че когато се стигне до принудително изпълнение, банката може да ви вземе само ипотекирания в нейна полза имот, за да погаси задължението ви, независимо от размера на дълга. Това би се случило, ако изпаднете в състояние на невъзможност да обслужвате кредита си съгласно подписания договор и банката тръгне по съдебен ред  да си събира вземането от вас.

Как беше до сега?
Преди въвеждането на ограничената отговорност потребителите нямаха избор и отговаряха винаги неограничено съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), т.е. с цялото си имущество. Това означава, че в случай на принудително събиране по съдебен ред може да се пристъпи към разпродажба на цялото ви имущество, а не само на ипотекираното. Възможно е дори неизплатеното задължение да се прехвърли на наследниците. Сега неограничената отговорност остава като един от възможните избори на всеки кредитополучател (ЗПК чл.11, ал.5, т.2).

До колко е достъпна „ограничената отговорност”?
Повечето банки въведоха значителни ограничения в параметрите на предлаганите с такава опция кредити. Това от своя страна направи този избор трудно достъпен за масовия кредитополучател. Основните ограничения са свързани с:
 

  • намален процент на финансиране – само 40% от банките не намаляват допустимия от тях процент на финансиране. Останалите се ограничават между 40% и 70% от пазарната оценка на имота при стандартни оферти за 80-85%;
  • съкратен максимален срок на кредита – такова ограничение към момента прилагат само две банки – Пощенска банка и ДСК, като намаляват с по 10 години този параметър. Все пак предлагания от тях срок от 25, съответно 20 години е приемлив за повечето клиенти;
  • ограничение в максималната сума за кредитиране – само две банки имат таван на кредитиране с избрана „ограничена отговорност” – ДСК и Райфайзенбанк с максимум 75 000 евро. В действителност повечето жилищни кредити отпускани от банките в България през последните години са под тази сума.

Колко ще Ви струва този избор?
Това всъщност се оказва най-важния въпрос. Само 4 са банките, които предлагат  стандартните си лихвени проценти, независимо от Вашия избор на отговорност по чл.11, ал.5 от ЗПК. Но това са всъщност и банките, които ограничават най-много процента на финансиране (до максимум 55%). Останалите банки можем да разделим условно да три групи според размера на завишението на лихвените проценти по кредити с ограничена отговорност:

  •  0,3% до 0,5% над стандартните лихви – това са оферти, обичайно свързани с нисък процент на финансиране – 50-60% от пазарната оценка;
  • 1% до 3% над стандартните лихви – тук попадат основно банки без ограничения в процента на финансиране, както и такива със сравнително висок процент – между 60-70%;
  • над 4% - това са банки, които явно не желаят да продават този вид кредити. Тук има най-малко представители – Пиреос, ДСК и Алианц.

През последните няколко месеца се оказа, че опцията „ограничена отговорност” не е много популярна сред кредитополучателите. От една страна, защото банките не я рекламират достатъчно пред клиентите си. От друга страна, защото въведените ограничения я правят трудно достъпна. Дори вашето търсене да се вмества в ограничените параметри на банката ще трябва да заплатите по-висока цена за този си избор. Трябва да прецените добре дали си заслужава!

Нашият съвет – направете всичко възможно, за да не се стига до принудително изпълнение по съдебен ред на задължението ви към банката. Потърсете съвет и подкрепа още при първите признаци на затруднение в обслужването на кредита, вместо да чакате ЧСИ да започне да се разпорежда с имуществото ви.

Направеният анализ е на база официално публикуваната информация от банките към 01.12.2014г.

Автор: Борислава Димова
Кредитен консултантПубликувано на: 08.12.2014