Що е то променлив лихвен процент?

Лихвата като абсолютна величина е един от най-рекламираните и изтъкваните предимства от самите банки. Но когато тя е обявена като променлива величина, то това, което трябва повече да ви интересува е кога и при какви условия тази величина ще се промени. Тук ще ви дадем някои пояснения:

Съгласно Закона за потребителския кредит лихвата по договора за кредит се формира като сбор от Референтен Лихвен Процент (РЛП), представляващ променливата част и фиксирана надбавка. Този РЛП може да бъде:
- пазарен индекс - СОФИБОР, EURIBOR, ОЛП;
- комбинация от индикатори на БНБ/НСИ;
- комбинация от пазарен индекс и индикатори.

Пазарните индекси са най-често използваната към момента база. Те отразяват равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар. Техните стойности са публично достъпни и лесно проследими от клиента. Най-често се използват 3-месечни или 6-месечни индекси Sofibor/Euribor, като обикновено банката актуализира вашия лихвен процент на всеки 3 или 6 месеца. В действителност стойностите на тези индекси в момента са на исторически най-ниските си нива,  клонящи към 0% (за справка виж тук). Очакваното движение в стойностите им е по-скоро в посока увеличение, но е трудно да се прогнозира това във времето.

Формула, включваща няколко елемента е друг начин за изчисляване на РЛП. Тези елементи (индикатори) са финансови и статистически измерители, които БНБ и НСИ публикуват официално. Те отразяват най-общо икономическата среда в България. Формулата може да съдържа и пазарен индекс. Всяка банка на официалната си страница е длъжна да публикува методологията за образуването на референтния лихвен процент, както и източниците, от където се взимат стойностите на индикаторите. Съгласно чл.33а от Закона за потребителския кредит тази методология не може да бъде променяна едностранно от банката след сключването на договора за кредит. В действителност за обикновения човек е трудно сам да проследи и изчислява тези формули. Само четири банки използват такъв РЛП.

Важен детайл - дали в методологията има предвиден буфер при промяна на РЛП. Това означава, банката да променя лихвата по кредита ви само ако промяната в РЛП е по-голяма от размера на този буфер. Такава опция предлагат само четири банки с размер на буфера 0,5-1%.

И не очаквайте банката да ви уведомява лично при всяка промяна в лихвата и съответно в месечната ви вноска. Трябва да знаете датите за актуализация и редовно да следите дали имате достатъчно средства по сметката за месечното си плащане.

Автор: Борислава Димова
Кредитен консултантПубликувано на: 21.11.2014