Слаба активност на банките през септември. Депозитите отново с намаляваща доходност

Понижаващите се лихви по срочни депозити вече за никого не са изненада и през изминалия септември банките отново заложиха на това. Това сочи септемврийският анализ на MoitePari.bg. Новото през септември беше, че една много малка част от офертите бяха подобрени. Тези подобрения са обаче твърде плахи и крайно недостатъчни, за да се говори за покачване на лихвеното равнище. Аналогична беше ситуацията и по отношение на спестовните сметки. За разлика от срочните депозити, при безсрочните само една банка подобри условията си.

При потребителските кредити банките не бяха особено активни. Една от тях удължи промоционалния срок на най-добрата си оферта. Други две банки пък заложиха на подобряване в условията, като понижиха лихвения разход за клиента. Пониженията може да се определят като значили, тъй като бяха в порядъка между 1,00-2,00 пр.п. Отминалият месец септември няма да запомним и като месец на промени в офертите на банките по отношение на жилищни и ипотечни кредити. Само две бяха банките, които предприеха такива през изминалия месец.

Активността на банките при кредитните карти също не беше висока. През изминалия месец две банки удължиха съществуващи вече промоции, а други две стартираха нови такива. Тези продукти не са сред приоритетите на всички банки и прави впечатление, че само по-големите от тях предприемат подобряване в тези оферти. За разлика от предишни промоционални кампании вече започваме да наблюдаваме промоции, свързани не само с понижаване на лихви при теглене на суми и/ или покупки, но и при другия значим разход за клиента – теглене на суми в брой от банкомат на банката – издател.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. септември 2014 спрямо м. август 2014Срочни депозити

Активността на банките и през септември беше насочена към понижаване на лихвите, сочи докладът на MoitePari.bg. БАКБ  с нови по-ниски лихви по срочни депозити в първия ден от месец септември. Банката понижи лихвите по част от срочните депозити за физически лица, като понижението беше в порядъка на 0,10-0,20 п.п.

Инвестбанк започна предлагане на нов срочен депозит „Екстра +“. Той може да бъде сключен за срок от 3, 4 и 6 месеца и се предлага в трите базови валути – BGN, EUR и USD.

ЦКБ с нови по-високи лихви по тримесечните стандартни срочни депозити в лева и евро. Банката увеличи с 0,25 п.п. лихвата по левовия и с 0,50 п.п. тази по евровия депозит.

Fibank увеличи лихвите по Едногодишния свободен депозит в лева и евро. Средното нарастване на лихвата по периоди на депозита беше с 1,80 пр.п.

Интернешънъл Асет банк понижи лихвите по всички депозити за физически лица с около 0,25-0,50 пр.п.

Общинска банка понижи лихвите по срочни депозити за физически лица с 0,30 пр.п. при депозитите в лева и евро и с 0,20 пр.п. тези в долари.

Societe Generale Експресбанк понижи с около 0,40-0,50 пр. п. лихвите по преобладаващата част от срочните депозити за физически лица.

Банка Пиреос понижи лихвите по срочни депозити. Понижението засегна преобладаващата част от депозитите за физически лица в лева и евро. То беше в границите между 0,20-0,30 п.п.

Спестовни сметки

За септемви MoitePari.bg отчитат активност при само 4 банки при тези продукти. Първата от тях е ТБИ банк, която предложи нови по-високи лихви по спестовна сметка „Свободни пари“.  Увеличенията на лихвите бяха между  1,00 и 1,50 пр.п. Депозитът позволява Възможност за теглене до 15% от сумата на депозита всеки месец.

В началото на месеца Уникредит Булбанк преустанови временно предлагането на спестовна сметка „На сметка“.

Societe Generale Експресбанк понижи с около 0,20 пр. п. лихвите по спестовната си сметка „Нови Хоризонти“.

Банка Пиреос понижи лихвите по спестовна сметка „Автономия +“ и „Автономия“. Понижението на годишните лихви по сметките в лева и евро беше с около 0,40-0,50 пр.п.

Потребителски кредити

Невисока беше активността на банките при потребителските кредити. Това сочи анализът на MoitePari.bg за септември. Fibank удължи промоцията по промоционалния потребителски кредит в лева и евро. Т. нар. „Лесен кредит“ се предлага с промоционална лихва от 6,5% за първите три години от срока на кредита. Промоцията беше удължена до края на октомври 2014 г.

Пощенска банка промени условията по потребителски кредити за ФЛ в началото на месец септември. Банката премахна разделението на лихвата според срока на кредита. До този момент лихвата при кредити със срок над 7 г. беше с 1,00 п.п. по-висока от тази със срок до 7 г. Максималният срок на всички потребителски кредити беше намален от 10 на 7 години.

От 03 септември Банката започна предлагане на нов „Експресен потребителски кредит“. С въвеждането на новия потребителски кредит, Пощенска банка се ангажира в рамките на 2 работни часа от подаването на искането за кредит да изготви становище, с което да одобри, отхвърли или да изиска допълнителна информация от страна на клиента. При одобрение банката дава възможност за сключване на договор за потребителски кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час.

От 15.09 Пощенска банка стартира промоционална кампания по потребителските кредити за обединяване на задължения. Банката понижи с около 1,50 - 2,00 п.п. лихвите по тези заеми. Срокът на промоцията е до 14.11.2014 г.

СИБанк в средата на месеца промениха условията по потребителските кредити по програма „Премиум“ и „Адванс“. Банката въведе нов вид такса в размер на 100 лв., която се дължи от клиента след подписване на договора.

ЦКБ подобри условията по потребителски кредити в средата на септември. Банката понижи лихвите по всичките си потребителски кредити, като понижението беше в диапазона между 1,10 и 1,10 пр.п. при различните оферти. Най-чувствително беше подобрението при левовите кредити.

Кредитни карти

Септемврийският анализ на MoitePari.bg показва, че и при кредитните карти активността на банките се ограничи до само 4 от тях. Пощенска банка удължи промоцията по кредитните си карти. Според промоционалните условия Банката предоставя промоционален месечен лихвен процент 0.75% при теглене на суми в брой и покупки за първите 3 месеца от издаването на картата. Промоционалните условия са валидни за новоиздадени кредитни карти.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, по време на която клиентите ще могат да правят покупки и плащания, както и да теглят пари в брой в страната и чужбина без лихва, и без такси за обслужване на картата, превалутиране и др. Промоционалните условия важат за нови картодържатели, подали искания до 15 декември 2014 г. и са валидни първите три месеца след издаването на картата. По време на промоцията, клиентите получават и стандартната отстъпка от 1% от всяко плащане в страната.

По друга промоция на Райфайзенбанк, всички настоящи и нови клиенти могат да се възползват и от възможността да си издадат допълнителна карта MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold към основната си, която е без такса за обслужване за период от три години. Искането за допълнителна карта може да бъде подадено до края на тази година.

Уникредит Булбанк стартира промоционална кампания за кредитни карти Visa Classic и VISA Classic Donna при преференциални условия заедно с услугата за мобилно банкиране Булбанк Мобайл - пакет „Банкиране за всеки джоб“. Според условията на кампанията месечният лихвен процент е 1,35%. Клиентите получават допълнително:

0 лева годишна такса за обслужване за първата година;
0 лева такса за застраховка „Помощ при пътуване и злополука на притежатели на банкови карти“ към „Дженерали Застраховане“ АД за една година;
0 лева такса за регистрация на Булбанк Мобайл

Промоцията е валидна за карти, издадени в периода от 15.09 – 15.11.2014 г.

Fibank също удължи срока на промоционалната кампания по кредитни карти Visa или MasterCard. Промоционалните условия са:

Без такса годишна поддръжка за първата година;
Половин лихва за първите 6 отчетни периода от момента на издаване на картата;
Без такса теглене от всички банкомати в България и чужбина от датата на издаване на картата до 31.12.2014г. включително.

Жилищни и ипотечни кредити

Слаба беше активността на банките по отношение на жилищните и ипотечни кредити. Това е констатацията на MoitePari.bg за месец септември. Само две бяха банките, които предприеха такива през изминалия месец. Първата от тях беше СИБанк. Корекции при нея претърпя основно продуктът „Реалност”. Лихвените нива при кредити за клиенти с доход до 1000 лв. се понижиха с 1.10 п.п., а за клиенти с по-високи от тези доходи – с 0.70 п.п. Корекция претърпя и максималното финансире. Въведено беше разграничение спрямо целта на кредита. При пълна отговорност на кредитополучателя максималното финансиране е 85%, а когато целта на кредита е за ремонт, подобрения или реконструкции, то е 60%. При ограничена отговорност на кредитополучателя банката въведе разделение според типа сторителство. Така при монолитно строителство максималното финансиране е 55%, а при панел – 50%.

Втората банка, която промени своите условия беше Societe Generale Експресбанк. Новост при банката е, че въведе възможност при някои от продуктите лихвата да е фиксирана за срок от 10 г., макар да е формирана на база 3М СОФИБОР/ЮРИБОР + надбавка. При жилищния кредит и ипотечния кредит, отпуснат паралелно с жилищния, лихвата е в размер на 6.60%, а при нецелевия ипотечен кредит тя е 7.50%. Посочените лихви са валидни при пълна отговорност на кредитополучателя. Корекция претърпяха и нивата при вариант плаваща лихва. Те бяха понижени като продуктите, които бяха коригирани са отново същите. При жилищния кредит и кредит Мост пониженията в лихвата за лева достигна до 0.35 п.п., за евро – до 0.55 п.п. При ипотечен кредит, отпуснат паралелно с жилищен, лихвата вече е само една, независимо от срока и е в размер на 6.30% за лева и 6% за евро. Нецелевият кредит също вече е само с една лихва, независимо от срока на кредита. За кредити в лева тя е в размер на 7.20%, а в евро – 6.50%.

Наред с тези промени банката понижи и таксата си за разглеждане на документи при кредити за суми над 50 000 лв.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Общо 5 бяха трезорите, които промениха най-добрите си оферти по 3-месечни депозити през месец септември. Това бяха Fibank, Общинска банка, Пощенска банка, Интернешънъл Асет и Банка Пиреос. С изключение на Fibank всички заложиха на добре познатата стратегия към понижаване на лихвените равнища. Лихвите се понижиха средно с около 0,20-0,30 пр.п., като най-чувствително беше понижението на лихвата при офертата на Пощенска банка. Трезорът понижи лихвата по нарастващия „Депозит 2х3“, в резултат на което ЕГЛ при офертата в лева спадна с 0,74 пр.п. Fibank пък увеличи лихвите по „Свободен депозит“ в лева и евро. Това увеличи ЕГЛ при офертата в лева с 0,50 пр.п., а тази в евро с 0,70 пр.п.

Тези промени почти не оказаха влияние върху стойностите на Индексите. Този в лева се понижи минимално с 0,03 пр.п. на месечна база (от 1,61% на 1,58% в края на септември). При Индекса в евро пък имаше известно подобрение, като неговата му стойност нарастна с 0,10 пр.п. (от 1,61% на 1,71%). Това увеличение се дължи изцяло на подобряване на офертата на Fibank, която заема висок относителен дял в Индекса. Друга причина за подобрението е и това, че банките бяха по-умерени в понижението на лихвите по 3-месечни депозити в евро, отколкото тези в лева.

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител

Две бяха банките, които коригираха оферти, участващи в Индекса. Това бяха СИБанк и ЦКБ. Първата банка въведе нова еднократна такса за анализ и оценка на кредитоспособността в размер на 100 лв. Това увеличи общото оскъпяване (ГПР) по най-добрата оферта на банката с 3,25 пр.п. ЦКБ подобри най-добрата си оферта без поръчител, като ГПР спадна с 0,87 пр.п. Ниските относителни дялове на тези две банки в Индекса бяха причина неговата стойност да се понижи съвсем минимално с 0,04 пр.п. (от 13,54% в края на август на 13,50% в края на септември).

С поръчител

Банките, които коригираха най-добрите си оферти, участващи в Индекса отново Общинска банка и ЦКБ. Общинска банка започна предлагане на нов кредит с по-изгодни условия. Това понижи ГПР по най-добрата оферта на банката с поръчител с  цели 7,42 пр.п. ЦКБ също започна предлагане на нов кредит, като ГПР по най-добрата оферта се повиши минимално с 0,44 пр.п. Тези корекции почти не повлияха върху крайната стойност на Индекса, който се понижи с едва 0,03 пр.п. (от 14,80% в края на август на 14,77% в края на септември).

Ипотечни кредити в лева и евро

През септември индексите се понижиха, но минимално. Причината за това са малкото корекции през изминалия месец, оказващи влияние върху индексите. И при двата индекса единствените корекции бяха от две банки – СИБанк и Societe Generale Експресбанк. При първата най-доброто предложение в лева се подобри с 0.69 п.п. Причината за това е понижение в лихвата. При втората банка подобрението е с 0.27 п.п. Причината и тук е понижение на лихвата. Двете банки успяха да понижат индекса за септември до ниво от 7.36%.

При индекса в евро ситуацията е аналогична. Най-доброто предложение на СИБанк се подобри също с 0.69 п.п. и причината отново е понижената лихва. Понижената лихва подобри най-доброто предложение и на Societe Generale Експресбанк. То вече е с 0.49 п.п. по-изгодно. В резултат на промените при евровите кредити, двете банки понижиха индекса до ниво от 7.44%.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 16.10.2014