По-ниско финансиране и по-високи лихви по жилищни кредити, ако клиентът предпочете ограничена отговорност

На 23.07.2014 г. влязоха в сила промените в Закона за потребителския кредит, сред които най-съществени бяха отпадането на редица такси. Според новостите в закона банките вече не могат да начисляват такса за усвояване и такса за обслужване на кредит, както и всякакви други такси, които имат повтарящ се характер. Това предизвика промени във всички предложения по жилищни и потребителски кредити през изминалия месец.

При потребителските кредити в повечето случаи отпадналите такси бяха компенсирани или с нов вид такси, или с увеличение размера на единствената такса, която може банката да събира (такса за разглеждане на документи). Някои банки разбира се компенсираха отпадането на таксите с по-високи лихви, но те бяха единици.

Значително по-разнообразни бяха промените на банките при жилищните и ипотечни кредити, в отговор на новите изисквания на закона. Наред с отпадането на споменатите такси, законът въведе изискване кредиторите да предоставят на своите клиенти при кандидатстване за кредит право на избор каква отговорност да поемат. Възможностите са пълна (клиентът отговоря с имуществото си до размера на усвоения кредит) или ограничена (банката се удовлетворява изцяло само с размера на обезпечението). Реакцията на банковия сектор беше в различни посоки. Всички спазиха изискването за отпадане на цитираните такси, като някои тях замениха таксата за усвояване с друга, с подобен характер. Корекции на лихви рядко се наблюдаваха, като те обичайно се запазваха на ниво преди промените в закона, ако клиентът избере да поеме пълна отговорност. В случаите на ограничена отговорност лихвените нива са значително по-високи (от 2-7 пункта) в сравнение с лихвите при пълна отговорност. Някои от банките предпочетоха да предложат еднакви лихви, независимо от отговорността на кредитополучателя. Те коригираха само максималният процент на финансиране и/или максималната сума на кредита при ограничена отговорност. Това са другите 2 компонента, на които наблегнаха банките в отговор на изискванията на закона. С около 50% по-ниско е максималното финансиране и максималния размер на кредита, ако клиентът предпочете да поеме ограничена отговорност.

Единствената такса, която не беше премахната с промените в закона беше тази за разглеждане на документи. Тя беше активно използвана от банките и повечето от тях въведоха такава или повишиха съществуващите. Разбира се промоции не липсваха и въпреки въвеждането на таксата, тя отпада за известен период от време. Някои нови кредити също бяха предложени на клиентите.

Наред с динамиката при кредитите, през изминалия месец банките продължиха да понижават дохода от депозит и спестовна сметка. Въпреки, че акцентът през месец юли беше върху потребителските и жилищни кредити, банките не останаха пасивни и по отношение на промени по срочни депозити. 7 на брой бяха банките, които предприеха корекции по срочни депозити през месец юли.

 

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. юли 2014 спрямо м. юни 2014
 

 
Срочни депозити

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от в началото на месец юли. Депозитите SG Гарант и Промоционален SG Гарант, Рента, Прогрес и Тактика в лева и евро продължиха да се предлагат с 0,20-0,30 п.п. по-ниски лихви.

Интернешънъл Асет Банк промени лихвените си проценти по срочни депозити от 01 юли. Банката понижи лихвите по: стандартните срочни депозити, Асет 24+, Асет 12+, Асет 6+, Асет 3+, Асет 1+, Асет Изкушение 1+, Асет Ново Изкушение 2, Асет Изкушение 3, Асет Супер Изкушение 2, Асет Супер Изкушение 3, Асет Детство, Асет Златна възраст. Понижението на лихвите беше между 0,25 и 0,75 п.п. при различните оферти. Единствените депозити, които продължиха да се предлагат със същите лихви бяха Асет Прогресия 2 и Асет Прогресия 3.

Пощенска банка също се оказа с нови лихвени проценти в началото на юли. Банката понижи лихвите по всички срочни депозити в лева, евро и щатски долари с около 0,50-1,00 п.п.

БАКБ с нови лихви по срочни депозити от 28 юли. Банката промени лихвите по промоционалните срочни депозити (3, 6 и 12-месечни), авансовите (4 и 9-месечни депозити), депозитите с растяща лихва и стандартните срочни депозити като понижи лихвите в трите валути с около 0,20-0,50 п.п. Най-ниско беше понижението на лихвите по Гъвкавия 12-месечен депозит, който продължи да се предлага с 0,20 п.п. по-ниски лихви.

ТБИ Банк промени условията по срочния депозит „Привилегия“ на 18.07. Банката запази лихвите по 6 и 12-месечня депозит непроменени, като започна предлагане на 1 и 3-месечни депозити „Привилегия“ в BGN, EUR и USD.

Банка Пиреос промени лихвите си по срочни депозити през изминалия месец юли. Банката промени лихвите по всичките срочни депозити, с изключение на промоционалния 4-месечен депозит и Депозит 10, Трансформ и детския депозит. Понижението в лихвените проценти беше около 0,25 п.п. и засегна депозитите в евро и лева.

Инвестбанк с нови лихви по спестовна сметка „Инвест +“ в лева и евро. Банката понижи лихвите с 0,25 – 0,50 п.п.

Потребителски кредити

Пощенска банка удължи промоцията по кредитите си за текущо потребление до 22 юли. Според нейните условия всеки клиент, който кандидатства и усвои кредит в периода 17.03.2014 - 18.07.2014 г., ще заплаща такса за разглеждане на документи само ако заявлението му за кредит бъде одобрено и усвоено.

След като на 17-и свърши промоцията на Банка ДСК, трезорът промени условията си по кредити за текущо потребление. Банката преустанови кредитите, които бяха с фиксиран лихвен процент за първите 6 месеца. Отпадна таксата за усвояване на кредит от 2,5% (мин. 100 лв.), както и таксата за разглеждане на документи от 20 лв. По-голямата част от лихвите по заемите за текущо потребление в лева се увеличиха с 0,55 п.п. Въведена беше минимална сума на кредита от 500 лв., нова такса за разглеждане на документи, която е в размер на 1% от усвоения кредит. При рефинансиране таксата не се дължи. Минималният срок стана от 1 на 18 месеца.

В средата на месеца СиБанк промени условията по потребителски кредити за физически лица. Банката преустанови предлагането на по-голямата част от кредити за текущо потребление. След тези промени банката остави по един заем от програма „Премиум“ и „Адванс“. При кредита по програма „Премиум“ беше премахната застраховка „Живот“ и пакет „Комфорт“. Лихвата по този кредит се повиши от 8,10% на 8,80% или с 0,70 п.п. Отпадна таксата за усвояване на кредита от 2%, както и месечната такса по пакет „Комфорт“ в размер на 6 лв. и годишната такса за управление на кредита от 0,60%.

При кредита по програма „Адванс“ лихвите също се увеличиха с 0,70 п.п. Отпадна таксата за усвояване в размер на 2%.

Банка Пиреос преустанови предлагането на част от потребителските заеми за физически лица. Това бяха потребителски кредит „Фактор“ (в различните му разновидности – с или без ползване на пакет „Пиреос пакет заплата“) и потребителския за клиенти с максимален осигурителен доход и ползване на „Пиреос пакет заплата“ в EUR.  
При останалите заеми за текущо потребление беше въведена застраховка „Живот“ за сметка на клиента. Промоцията по кредита без превод на РЗ с фиксирана лихва за първите 24 месеца беше  преустановена. Успоредно с това Банката понижи лихвите по този кредит с 0,80 п.п. (при кредити до 60 месеца) и с 1,00 п.п. (при кредити над 60 месеца). При потребителския кредит с превод на РЗ и ползване на услугата „Пиреос пакет заплата“ лихвите бяха понижени с 0,70 (при кредити до 60 месеца) и с 0,90 п.п. (при кредити над 60 месеца).

При всички кредити таксата за разглеждане на документи се повиши с 10 лв. – от 20 на 30 лв. Отпадна месечната такса от 0,02% и таксата за усвояване от 2,95%. Беше въведена минимална сума на кредитите от 1000 лв.
Потребителски кредит за клиенти с максимален осигурителен доход и ползване на "Пиреос пакет заплата" продължи да се предлага с 1,65 (при кредити до 60 месеца) и с 1,35 п.п. (при кредити над 60 месеца).

ЦКБ премахна таксата за усвояване (между 1 и 2%) и сложи такса за разглеждане на документи, чийто размер варира между 10, 20 и 50 лв. (в зависимост от размера на кредита). Промяна в лихвените условия имаше само при кредит „Актив“ за клиенти със свобода професия, ЕТ, земеделски производители и др. При този кредит лихвите се понижиха с 4 п.п.

Уникредит Консюмър Файненсинг премахна таксата за администриране на кредита при отпускане. Успоредно с това банката въведе такса за разглеждане на кредит в същият размер като отпадналата такса.

Уникредит Булбанк премахна таксата за администриране на кредит при отпускане (0,9%) и таксата за поддръжка и обслужване на кредит ( 1.60%). Успоредно с  това банката въведе нова еднократна комисионна за определяна степента на кредитния риск в размер на 1,00%. Отпадна и таксата за разглеждане на документи от 10 евро.

Alpha bank премина от БЛП към 6M Sofibor. Лихвените проценти се понижиха с около 1,00 п.п. Отпадна таксата за усвояване в размер на 2%. Банката преустанови промоцията по кредитите с половин такса за разглеждане на документи.

БАКБ премахната таксата за усвояване, която варираше между  1 - 2,5% в зависимост от вида на кредита.  Отпадна и годишната такса за управление ( там където имаше такава). Лихвените условия запазиха текущите си нива. На практика условията (ГПР) се подобриха.

Райфайзенбанк премахна таксата за усвояване на кредит между 2 и 3%. Лихвените равнища се запазиха на нивата отпреди влизането в сила на промените в ЗПК.

Societe Generale Експресбанк премахна таксата за усвояване и на нейно място беше въведена нова еднократна такса за одобрение на кредит. Принципът на таксата беше запазен, като имаше промени в границите според размера на кредита. Лихвените условия се запазиха.

Инвестбанк понижи с около 0,50 п.п. лихвените проценти по универсалните потребителски кредити. Отпадна таксата за усвояване от 2,5%. Беше въведена годишна премия (за сметка на клиента) по застраховка „Живот“ от 0,40%.

Пощенска банка преустанови промоцията по потребителските заеми. В резултат на това лихвите върнаха стандартните си нива, които са с около 1 – 1,50 п.п. по-високи. Банката премахна комисионната за клиентско обслужване и таксата за отпускане на кредит. В същото време беше въведен нов размер на таксата за разглеждане на документи, която вече ще варира в зависимост от размера на кредита.

ОББ премахна годишната такса за управление по потребителки кредити. Тя варираше между 0,25 и 0,50%. Таксата за разглеждане на документи също беше премахната, която беше около 30 лв. Трезорът въведе нова такса за оценка за кредитна оценка в размер на 100 лв. Лихвените условия запазиха текущите си нива.

Алианц Банк България премахна таксата за усвояване от 2,5%. Банката завиши лихвените проценти с 1,00 п.п., а таксата за разглеждане на документи беше увеличена с 10 лв.

Fibank премахна таксата за усвояване на кредит от 2,95%. Лихвите в евро по стандартните потребителски кредити и кредит „Професионалист“ се повишиха с 0,70 п.п. Тези в лева останаха на същите нива. Преди да влязат промените в ЗПК Банката започна предлагане на нов промоционален потребителски кредит. Той се предлага без каквито и да е било такси по него. Лихвата за първите 3 години е 6,5%, а за останалия период се равнява на лихвите по останалите предложения на банката.

Жилищни и ипотечни кредити

Сред първите банки, които въведоха новите изисквания според текстовете в ЗПК беше Societe Generale Експресбанк. Банката запази лихвените си нива по продукти, когато кандидатът за кредит поема пълна отговорност (отговаря до размера на отпуснатия кредит). Ако клиентът желае да поеме ограничена отговорност (отговаря само до размера на обезпечението по кредита), лихвата се завишава с 2.30 п.п. Формирането на лихвите се трансформира от БЛП + надбавка в 3М SOFIBOR/EURIBOR + надбавка. Банката въведе и такса за разглеждане на документи. Тя варира от 500 до 2600 лв. в зависимост размера на кредита, за който кандидатства клиента. При рефинансиране на друг кредит, таксата отпада.

УниКредит Булбанк също запази лихвените си нива по продукти преди промените в закона, ако клиентът поеме пълна отговорност. Банката въведе максимален праг на финансиране при ограничена отговорност на кредитополучателя 70% (максималното финансиране при пълна отговорност се запазва). При пълна отговорност и финансиране до 80%, както и при ограничена отговорност, но финансиране до 55%, лихвените нива приемат еднакви стойности. При ограничена отговорност и финансиране над 55%, лихвените нива са с 3 п.п. по-високи от стандартните при този тип на отговорност.
Новост при банката е таксата за оценка на кредитен риск, която е еднократна и е 1% от размера на кредита.

Алфа банка – банката премахна всички такси от своите продукти, с изключение на таксата за разглеждане на документи. Стандартно нейният размер е 65 евро или 130 лв., но до 31.10.2014 г. тя няма да се събира, като част от промоционална кампания по жилищни кредити на банката.
Банката запазва лихвите по кредити на нива преди влизането в сила на промените в ЗПК. Те се прилагат както при поемане на пълна отговорност от кредитополучателя, така и при ограничена отговорност от негова страна.

БАКБ – По стандартните си продукти банката увеличи таксата за разглеждане на документи от 40 лв. на 50 лв. Банката въведе разграничение в процента на финансиране съобразно отговорността на кредитополучателя. При пълна отговорност максималното финансиране запазва своят размер на ниво преди промените в ЗПК (85%). При ограничена отговорност максималното финансиране е ограничено до 70%. По своя преференциален кредит, освен максималното финансиране, лихвата също беше разграничена съобразно отговорността на кредитополучателя. На практика лихвените проценти са еднакви, като при пълна отговорност те са валидни при финансиране до и над 80%, а при ограничена отговорност при финансиране до и над 60%.
Освен тези корекции, банката предложи на своите клиенти и два нови продукта. Единият от тях е промоционален кредит за рефинансиране с лихва по кредита 6.50%, максимален срок 35 г. и максимално финансиране според отговорността на кредитополучателя: до 85% при пълна отговорност и до 70% при ограничена. Вторият нов кредит е потребителски кредит с ипотека за текущи нужди. Лихвата по кредита 8.75%, максимален срок 20 г. и максимално финансиране според отговорността на кредитополучателя: до 75% при пълна отговорност и до 60% при ограничена.

СИБАНК – През юли редица промени настъпиха в продуктите на банката. На първо място бяха коригирани лихвите по кредит „Реалност”. Те вече се определят само в зависимост от процента на финансиране и размера на дохода на клиента. Лихвите започват от 6.95% и достигат до 7.30%. Корекция в лихвите претърпя и ипотечния кредит за рефинансиране. Лихвеният процент вече е 6%. Кредитът за текущи нужди също беше коригиран в частта лихви. Спрямо старите си стойности, новите лихви в лева са с 0.50 п.п. по-високи, а в евро – с 0.70%.
Таксата за разглеждане на кредит в размер на 60 лв. или 30 евро отпада за всички кредити до 31.08.2014 г. Отпада и таксата за предсрочно погасяване.
Новост сред условията на банката е процентът на финансиране. Съобразно новите изисквания на ЗПК, максималното финансиране вече е диференцирано в зависимост от отговорността на кредитополучателя. Когато тя е пълна финансирането достига 85% при кредит „Реалност”, 70% при кредита да текущи нужди и до 90% при кредита за рефинансиране. При ограничена отговорност максималният процент на финансиране 55% за всички кредити.
Наред с всички тези промени, банката реши да преустанови предлагането на един продукт. Това беше кредит „Моят дом”.

Райфайзенбанк България – И тук настъпиха корекции, в отговор на новите изисквания на ЗПК. Те бяха в няколко посоки. Промяна претърпяха лихвите по продукти. Старите нива се запазват при пълна отговорност на кредитополучателя, а при ограничена към стандартните лихви се добавят 3 пункта. Максималният размер на кредита също е различен по този критерий. Досегашните максимални размери по продукти се запазват при кредити с пълна отговорност на кредитополучателя, докато при ограничена отговорност те са лимитирани до 75000 евро или 150000 лв.
Банката въвежда такса за разглеждане на документи в размер на 80 лв. / 40 евро. Корекция претърпява и таксата за предсрочно погасяване. За всички кредити тя вече е:
При пълна отговорност на кредитополучателя:
За кредити до 150 000 лева -1% до изплащане на 12 вноски,без такса след това
За кредити над 150 000 лева - 2% до изплащане на 36 вноски, без такса след това
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 1% до изплащане на 12 вноски, без такса след това.

Банка ДСК – Промените при банката бяха в няколко посоки. Лихвите по кредити претърпяха най-сериозни трансформации. При кредитите в лева и пълна отговорност на кредитополучателя лихвите се повишават с 0.40 п.п. за лева и евро. За клиентите пожелали ограничена отговорност лихвите се завишават с 5.39 п.п. в лева и с 3.89 п.п. за евро. Поемането на пълна или ограничена отговорност рефлектира и върху максималните суми по кредити. Те се запазват при пълна отговорност и се ограничават до 147 000 лв. за всички кредити. По подобен начин максималният срок на кредитите е дефиниран според отговорността на кредитополучателя. При пълна такава той се запазва до преди промените в ЗПК размер, а при ограничена – до 20 г. Максималният процент на финансиране също беше съобразен с отговорността на кредитополучателя. При пълна отговорност, максималното финансиране се запазва на ниво преди промените, докато при ограничена отговорност то не може да надхвърля 50% за жилищни имоти и 30% за нежилищни имоти.
Част от промените по продукти беше въвеждането на такса за разглеждане и одобрение на кредит в размер на 1% от исканата сума. Таксата отпада, ако исканият кредит е с цел рефинансиране и се рефинансира кредит в размер равен или по-голям от 30 000 лв./равностойност във валута.
Съобразно изискванията на промените в ЗПК беше коригирана и таксата за предсрочно погасяване, а именно – 1% при рефинансиране през първата година от кредита и 0% след това. Без такса е предсрочното погасяване във всички случаи, ако то се извършва със собствени средства.

ОББ – Банката премахна всички такси по своите продукти:
-    Такса за кандидатстване
-    Такса за усвояване
-    Такса за управление
-    Такса за предсрочно погасяване
Единствената такса, която начислява банката е такса за кредитна оценка на риска. Тя е в размер на 100 лв. за всички кредити. Промяна в лихвените нива, банката не предприе.
Процентът финансиране и тук беше обект на корекция, провокирана от промените в ЗПК. И тук досега действащите граници се запазиха при кредити с пълна отговорност на кредитополучателя. При ограничена отговорност те бяха намалени както следва: При кредит за покупка на жилище – 50%, при кредит за покупка на търговски имот – до 40% в зависимост от имота предложен за обезпечение, при кредит за ремонт - до 50% в зависимост от имота предложен за обезпечение, при кредит за строителство - до 50, при многоцелеви кредит - до 40% в зависимост от населеното място, в което се намира имота, предложен за обезпечение.

ЦКБ – Промените при банката засегнаха основно таксите по продукти. Всички такси по продукти отпаднаха, с изключение на таксата за предсрочно погасяване. Тя е в размер на 1% ако погасяването се прави в рамките на първите 12 месеца от срока на кредита и 0%, ако е след това.
При кредит „ДОМ ЗА ТЕБ” лихвените нива за първата година се запазват. При пълна отговорност на кредитополучателя те се понижават с 0.10 п.п. за периода след това, а при ограничена отговорност за срока след първата година лихвата в лева е 6.70%, а в евро – 6.50%.
По всички кредити на банката настъпиха промени и максималния процент на финансиране.
При „ДОМ ЗА ТЕБ” то е както следва:
При пълна отговорност на кредитополучателя - Големи градове - 85%, Други населени места – 70%;
При ограничена отговорност на кредитополучателя - Големи градове - 50%, Други населени места – 40%.
При кредит „ВЪЗМОЖНОСТ”:
При пълна отговорност на кредитополучателя - Големи градове - 70%, Други населени места – 40%;
При ограничена отговорност на кредитополучателя - Големи градове - 65%, Други населени места – 35%.
Таксата за предоговаряне на условия по кредита също беше променена. Тя вече е 100 лева при промяна на погасителния план, извън случаите на предсрочно погасяване, по искане на клиента. Таксата е по договаряне при промяна на други условия, включително и на обезпеченията.

Алиан Банк България – Продуктите на банката също претърпяха промени като най-видими бяха те по отношение на лихвите. В тази посока кредит „Жилище” вече се предлага при лихвен процент за срок до 20 г. в размер на 6.70%, а за над 20 г. при 6.95%. Предложението е валидно при пълна отговорност на кредитополучателя. В случаите на ограничена отговорност, лихвените проценти се завишават с 7.20 п.п. С допълнителен 1 пункт се завишават лихвите, ако клиентът не осигури превод на работна заплата в банката.
Освен лихвените нива, корекция претърпя и максималната сума на кредита. Тя беше завишено от 300 хил. на 500 хил. лв. Максималният срок на кредита вече е 30 години (20 г. в лева и 35 г. в евро преди промяната).
Универсалният кредит на банката беше следващия с корекции. При него досега действащите лихви бяха запазени при вариант на кредита с пълна отговорност на кредитополучателя. В случай на ограничена отговорност, лихвата се повишава с 5.40%.
При всички кредити се променя таксата за обслужване на сметка. От 1 лв. до промените се коригира на 1.20 лв. за левови кредити и 2 лв., за еврови. Въвежда се такса за предварително проучване в размер на 75 лв., която до 31.08. отпада за Жилищен кредит.
Освен тези промени банката предложи ново, специално предложение за Кредит Жилище. Той се характеризира с отсъствието на административна такса, такса за разглеждане на документи, застраховки „Живот” и „Имот” са за сметка на банката. Лихвените нива започват от 6.20% при пълна отговорност на кредитополучателя и превод на работна заплата.

Банка Пиреос България – По своя жилищен кредит банката промени единствено таксата за разглеждане на документи, която за еврови кредити вече е 100 лв. С повече корекции беше многоцелевият кредит на банката. Корекции претърпяха лихвените нива при пълна отговорност на кредитополучателя. За срокове до 10 г. лихвите в лева се понижиха с 1.35 п.п., а в евро – с 0.85 п.п. За срокове над 10 г. лихвите в лева се понижиха с 1.65 п.п., а в евро – с 1.15 п.п. Въведена беше и такса за разглеждане на документи в размер на 100 лв. (50 лв. преди това).
Предложенията на банката за кредити с ограничена отговорност на кредитополучателя се характеризират с лихви по-високи с 4 пункта спрямо лихвите при пълна отговорност и максимален процент на финансиране в размер на ½ от размера на финансирането при пълна отговорност.

Източник: www.moitepari.bg


Публикувано на: 21.08.2014