Най-подходящият кредит за Вас е този, който изцяло отговаря на вашите потребности (като размер, процент на финансиране и структура на кредитната сделка) и за който бихте платили най-ниска цена.

В резултат от конкуренцията между банките се предлагат множество кредитни продукти: с плаваща лихва, c фиксиран лихвен процент (до 10 годишен срок на кредита), както и комбинация от фиксирана лихва за първите години и плаваща за остатъчния срок на кредита. Договорите за кредит на различните банки предлагат разнообразни методики на лихвообразуване и някои защитни буфери, които предпазват лихвата по кредита от ръст на пазарните лихвени индекси. Срещат се и редица „форсмажорни клаузи“, които могат да доведат до промяна на фиксиран лихвен процент или до цялостна смяна на методиката за определяне на лихвения процент. Можете да избирате измежду разнообразни cхеми на погасяване – равни (анюитетни) вноски, намаляващи вноски, индивидуални схеми на погасяване, възможност за ползване на гратисен период по главницата. Различните банки ще ви финансират в различна степен спрямо определено обезпечение и ще изискват различно самоучастие.

Обезпечение по кредита може да бъде законна или договорна ипотека върху приемливи за банката недвижими имоти, които да бъдат задължително застраховани срещу пожар, природни бедствия и други рискове. По-рядко се допускат и допълнителни възможности за обезпечаване на кредита – залог на депозит, ДЦК и др.

Различни са и критериите, по които банките ще оценят вашата кредитоспособност, а от това зависи лихвения процент по вашия кредит и размера му.

Кой кредитен продукт да изберете и как да вземете най-правилното решение – за тази отговорна дългосрочна инвестиция ще ви помогнат с професионалните си съвети кредитните консулутанти на Кредитланд.

При анюитетен погасителен план месечните вноски са равни през целия период на погасяване на кредита. Първоначалните вноски при намаляващ погасителен план са по-високи, отколкото при погасителен план с анюитетни вноски, следователно ако го изберете, кредитоспособноста Ви трябва да е по-висока, за да получите желания от Вас размер кредит.

Предимство на погасителния план с анюитетни вноски е, че позволява максимално финансиране според Вашите доходи, а на погасителния план с намаляващи вноски е, че през първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита.

Какво е плаваща лихва – повечето банки определят свой референтен лихвен процент, който заедно с фиксирана надбавка образува лихвените проценти по различите кредити. Референтният лихвен процент, според Закона за потребителския кредит и Закона за кредити за недвижими имоти на потребител, може да представлява единствено пазарен индекс (LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR) и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от такива променливи.

Банките рекламират промоционалните фиксирани лихви за първите години от кредитите (максимално до 10 години) но най-важния критерий за цената на кредита е ГПР /годишния процент на разходите/.

Проверете дали опцията за гратисен период няма да доведе до оскъпяване на кредита Ви. В повечето банки под “гратисен период” се има предвид само кратък период (до 12 месеца), в който не се изплаща главница, но лихвите се плащат ежемесечно.

Валутата, която да бъде избрана за един дългосрочен кредит е въпрос, на който трудно би могло да се даде еднозначен отговор.

Все пак решаващи за избор на валутата са два основни фактора:

1) Валутата на доходите Ви и способността Ви за управление на валутния риск, който винаги е на лице, когато валутата на задълженията се различава от валутата на доходите.

Валутният риск е особено голям при избор на валута, различна от лев и евро, особено в случаите, когато кредитополучателите нямат достатъчно знание, опит и възможности за застраховане (хеджиране) срещу него.

2) Различната цена на кредита в различните валути. Върху цената на кредита отражение оказва не само лихвения процент, но и съпътстващите разходи от покриване на валутно-курсови разлики, в случаите, когато доходите Ви са в различна валута от тази на кредита или например, ако валутата на кредита не е тази, която сте договорили с продавача в предварителния Ви договор за покупка на жилище.

От срока на кредита зависи Вашата месечна погасителна вноска, като те са в обратна зависимост – изборът на максимален срок означава най-ниска месечна вноска.

Вноската по кредита трябва да бъде много добре подбрана според Вашия бюджет. Тя не трябва да Ви тежи, но ако имате възможност – съкращавайте срока, защото това ще намали крайната цена на кредита Ви.

Всяко просрочие по кредитно задължение (вкл. кредитна карта, овърдрафт, лизинг, стоков или бърз кредит), което допуснете за период, надхвърлящ 30 дни, оставя информация в Централния кредитен регистър за период от 5 години и е възможно да попречи на одобряването на следващ кредит, за който кандидатствате.

Цeнтралният кредитен регистър е информационна система за кредитната задлъжнялост на обслужваните от банките и небанковите финансови институции лица, организирана и поддържана от БНБ.

Проверявайте дали в договора Ви за кредит таксите и комисионите са фиксирани или препращат към „Тарифата” на банката, което би могло да доведе до повишаването им в бъдеще.

Със Закона на кредитите за недвижими имоти на потребители, който касае всички ипотечни кредити на физически лица, се въведе ограничение за възможната неустойка при предсрочно погасяване на кредита, като за първите 12 месеца тя е до 1% от предсрочно погасената сума, а за останалия период банките не могат да начисляват такава неустойка.

Друга съществена промяна в регулациите от последните години е ограничаване на възможността банките да събират такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и забраната да събират повече от веднъж такси или комисиони за едно и също действие.