НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

* Вашият индивидуален списък с необходими документи ще Ви бъде предоставен от кредитен консултант, след като бъдат отчетени спецификите на кредита и изискванията на различните банки.

Ето списък с основните видове документи необходими за ипотечен кредит, без да претендираме за изчерпателност:

 • Искане за жилищен кредит (по образец на банката)
 • Декларация за свързани лица и други формуляри по образец на банката
 • Копие от документи за самоличност на кредитоискателите
 • Удостоверение за липса на публични задължения по чл. 87 ал. 6 от допк за кредитоискателите, ипотекарните длъжници и за продавача на имота (при жилищен кредит) – издава се от национална агенция за приходите (нап);
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг(а) и деца от кредитоискателите и от собствениците на имота, предмет на обезпечение – издава се от общинска служба ЕСГРАОН;
 • Удостоверение за избран режим на имуществени отношения на съпрузите – издава се от служба по вписванията;
 • Документи за семейното състояние на кредитоискатели и собственици на имоти-обезпечения: удостоверения за граждански брак, брачни договори, бракоразводни решения

 


ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

 • Служебна бележка, издадена от работодателя, за получен доход (по образец на банката);
 • Копие от трудов договор (и допълненителни споразумения към него, ако има такива);
 • Годишни данъчни декларации;
 • Счетоводни отчети – счетоводен баланс и опр за завършена данъчна година и от текущата година;
 • Граждански договори, договори за управление и контрол, консултантски договори и други;
 • Сметки за изплатени суми и служебни бележки за изплатени възнаграждения;
 • При доходи от отдаване под наем на недвижими имоти: договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, данъчна

 


ДОКУМЕНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

При закупуване на готово жилище (с разрешение за ползване):

 

 • Предварителен договор за покупко-продажба;
 • Документи за собственост – нотариален акт и др.;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване на сградата;
 • Удостоверение за данъчна оценка – от общината;
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания (удостоверение за тежести) върху имотите – от служба по вписванията;
 • Кадастрална схема/скица – от службата по геодезия, картография и кадастър;
 • Пазарна (експертна) оценка;

 


При закупуване на жилище в строеж:

 

 • Предварителен договор за покупко-продажба;
 • Документи за собственост - нотариален акт/документ за отстъпено право на строеж (опс) и др.;
 • Удостоверение за данъчна оценка – от общината;
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания (удостоверение за тежести) за имотите – от служба по вписванията;
 • Кадастрална схема/скица – от службата по геодезия, картография и кадастър;
 • Скица – виза за проектиране;
 • Разрешение за строеж;
 • Одобрен архитектурен проект за имота;
 • Удостоверение по чл.181 ал.2 от зут – за завършен груб строеж;
 • Акт-образец 15;
 • Пазарна (експертна) оценка;

 


При кредит за строителство:

 

 • Документи за собственост;
 • Удостоверение за данъчна оценка – от общината;
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания (удостоверение за тежести) за имотите – от служба по вписванията;
 • Проектно-сметна документация/количествено-стойностна сметка за строителство/довършителни работи;
 • Скица – виза за проектиране;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
 • Одобрен архитектурен проект за имота;
 • Договори за проектиране, надзор, строителство;
 • Пазарна (експертна) оценка;

 


При кредитна сделка за рефинансиране на ипотечен кредит се изискват също:

 

 • Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека/вписана молба за законна ипотека;
 • Писмо за ангажимент посочващо остатъчен дълг, банкова сметка за погасяването му и ангажимент за заличаване на ипотека;