НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

* Вашият списък с документи ще ви бъде предоставен от кредитен консултант като бъдат отчетени спецификите на кредита и изискванията на различните банки.

• ИСКАНЕ ЗА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ (ПО ОБРАЗЕЦ НА БАНКАТА);

• ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА (ПО ОБРАЗЕЦ);

• КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87 АЛ. 6 ОТ ДОПК НА ИМЕТО НА ИПОТЕКАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ – ИЗДАВА СЕ ОТ НАП - НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (КАКТО ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ, ТАКА СЪЩО И ЗА СЪКРЕДИТОИСКАТЕЛЯ);

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ И ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ


ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

• СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, ИЗДАДЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЗА ПОЛУЧЕН ДОХОД (ПО ОБРАЗЕЦ НА БАНКАТА);

• КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР (И ДОПЪЛНЕНИЯ/АНЕКСИ КЪМ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА);

• ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ;

• СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ - БАЛАНСИ И ОПР;

• КОПИЕ ОТ АКТУАЛНА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ, БУЛСТАТ, РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС;

• ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАТЕНИ ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ;

• ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ, ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ;

• СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ;

• ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ, ИЗДАДЕН ОТ ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ;

• ПРИ ДОХОДИ ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ДОГОВОР ЗА НАЕМ, НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА ОТДАВАН ПОД НАЕМ, ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ


ДОКУМЕНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ


ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВО ЖИЛИЩЕ (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ):

• ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА;

• ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ;

• СХЕМА/СКИЦА ОТ КАДАСТЪР


ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В СТРОЕЖ:

• ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА;

• ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ - НОТАРИАЛЕН АКТ/ДОКУМЕНТ ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ (ОПС), АКТУАЛНА СКИЦА И ДР.;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ;

• СКИЦА – ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ;

• РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ;

• ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО;

• ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИМОТА; 

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.181 АЛ.2 ОТ ЗУТ – ЗА ЗАВЪРШЕН ГРУБ СТРОЕЖ


ПРИ КРЕДИТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:

• ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

• ПАЗАРНА (ЕКСПЕРТНА) ОЦЕНКА;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ;

• ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ;

• СКИЦА – ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ;

• РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ;

• ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО;

• ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИМОТА;

• ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, НАДЗОР, СТРОИТЕЛСТВО


ПРИ КРЕДИТНА СДЕЛКА ЗА РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОВЪРШВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

• ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ;

• ПСД (ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ)/ КСС (КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА) ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СМР (СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ), ОБЕКТ НА КРЕДИТА

Търси кредит
Размер:
Валута:
Срок:
Калкулатори
Кредитен калкулаторКредитен калкулатор Колко скъп имот мога да си позволяКолко скъп имот
мога да си позволя
Каква лихва мога да си позволяКаква лихва
мога да си позволя
Калкулатор за рефинансиранеКалкулатор
за рефинансиране
Партньори
Контакти Новини Кариери Често задавани въпроси Карта на сайта Защита на личните данни Процедура за жалби и възражения
creditland facebook creditland linkedin creditland you tube

* на цената на градски разговор

Моите Пари | Имоти | Работа | Автомобили
Кредитланд © 2017 - Всички права запазени